24 Ocak 2012 Salı

Yıldıznâme Burçları
Burç, astronomik olarak gökkubbede yer alan 12 Takım Yıldızına verilen isimdir. Astrominin incelediği takım Yıldızlarıyla Batı Astrolojisinin hiçbir alakası yoktur. Batı astrolojisi Mevsimleri esas alarak çıkartılır. Bir insanın anne karnından çıkıp ilk nefesini aldığı anda gökyüzü konumunu gösteren şemaya Yıldız Haritası adı verilir. Astroloji Göksel olan cisimlerin İnsanla arasındaki ilişkiyi inceler fakat bilim dalı olarak kabul edilmez. Gökbilim ilmi ise Gökyüzünde bulunan Takım Yıldızlarını, Yıldızları, Göksel olan bütün cisimlerin inceleyen bilim dalıdır.
Takımyıldızları Hint Astrolojisinde kullanılır. Hint astrolojisi gerek karakter analizi ve gerek dasa sistemiyle yapılan gelecek öngörülerinde başarılı yorumlarıyla ön plana çıkmaktadır. Batı Astrolojisiyle Vedik Astroloji arasında yaklaşık 23,5 derece kayma vardır. Bu kaymaya Ayanamsa adı verilir. Takım Yıldızları aynı zamanda Astronomiyle alakalıdır.
Burç kelimesi Arapçadan Türkçemize geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre burç;
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
Burc Kelimesi Aynı zamanda Kuran-ı Kerim'de iniş sırasına göre 27. Sure'dir. Resmi kabul edilen Sure ise 85'tir. Sure'nin ilk Ayeti, "Andolsun o burçlarla dolu göğe" olarak başlar.
Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır.
  • Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay'dır.
  • Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlak'tır.
  • Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova'dır.
  • Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balık'tır.

Yıldıznâme:


Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi diye tanımlanacak astroloji, Osmanlıca’da “ilm-i tencim” yada “ilm-i ahkam-ı nücum” adı verilir. Yıldızların belirli zamanlarda durum ve yere göre konumlarını gösteren cetvel, zeyc yada zic; yıldızların durum, hareket, hız ve yönlerini saptama bilimi deilm-i zic yada ilm-i zayiçe diye adlandırılır.Kişilere özel yıldız cetvel yada haritalarının adı da zayiçedir. Bu cetveller batıda ve günümüzde ülkemizdehoroskop (doğum haritası) denilir. Gökyüzüyle ilgili gözlemler, yıldız hareketleriyle ilgili saptamalar,astrolojinin, astronomiye kaynaklık etmesini sağlamıştır. Rasathane diye adlandırılan gözlem evleri, hem gökbilime, hem de yıldız fallarına, savaş, barış vb. toplumsal olaylar için eşref saati saptanmasına yarıyordu.
Gökyüzü olaylarıyla bilimsel ve simgesel yorumlar yapan müneccimler uzun süre doğu ve batıda saray görevlisi olarak çalıştılar. Osmanlı sarayındaki müneccimbaşılık kurumu cumhuriyet dönemine kadar sürdü.
Yıldız hareketlerini bölgesel olarak gözleyip, çizelgeyi (zic) çıkarmak yaklaşık otuz yıllık bir süreyi kapsar. Bu konuda en ünlü rasathanelerden biri Meraga Rasathanesi, ünlü çizelge çıkaranlardan biri de Zic-i Uluğ Bey’dir.
Cifr yöntemiyle geleceği görmek ve gelecekten haberler vermek için hazırlanan çizelgeye “yıldızname” adı verilir. Kimi zaman gelecekle ilgili kaygılar, dilekler yazılarak bu kaygı ve dileklerin harf değeriyle de hesapları yapılır. Dilek ve kaygıları Arapça anlamıyla ve Arap harfleriyle yazmak bu işin uzmanının işidir. Bu tip hesaplamalarda yapılacak yanlışlıkların yazgıyı kötü etkileyeceğine inanılır. Cifrle uğraşan kişilerin kendi yöntemleri, çizelgeleri vardır ve bu konuda hiçbir kimse bilgi vermez.Yıldızların kötü etkilerine, burçların gelecekle ilgili olumsuz bildirimlerine karşı yollar aranmış, yineEbced’e dayanan ve matematikte “sihirli kareler” denilen biçimlerde vefkler hazırlanmıştır. Her köşesinde çeşitli yönlere yapılan toplamalarda aynı sonucu veren bu şifre ve muskaların istenilen sonucu verip vermediği belirsizdir.


Koç Erkeği'nin Yıldıznamesi:

Burcu Hamel (Koç), yıldızı Merih ve tabiatı ateşidir. Bu burcun altında doğan kimse, esmer benizli, uzun boylu, büyük başlı, çabuk hiddet eder ise de çabucak razı olur; yani hiddeti çabuk geçici, zeki, sürat-i intikal sahibi, cömert, kazanç ve çalışma da faal, hakkı söyler ve batıldan ikrahe der, kendi reyi ile hareket eyler, kah ihtiyaç ve zaruret çeker, kah servet ve zenginlik içinde yüzer, iyi hal sahibi, bela ve musibetlere sabırlı olur.

Bu burca mensup olan kimse için üç vecih vardır:

1. Vecih: Zühale mütenazır olursa mübarek ve helalzade olur. Bela ve musibetlere sabreder. Herkesi sever. Eğlence ve ays-u işrete meyleder. İnsanlar ile münasebetinde talii yoktur. Garip, onun için yakınından hayırlıdır. Kadri yüce, hayratı çok, ef'ali güzel, akıllı, zeki, layık olmayanlara iyilike der olur.

Halkın bazısı onu sever, bazısı da ondan buğzeder. Dostunu düşmanından ayırt edemez. Kah eli geniş ve kah dar, kah sıhhatte ve kah hasta, kah zevk ve sururda, kah sıkıntı ve kederde hayatını sürdürür. Bir halde devam etmez.

Baş ağrısı, nüzul ve ihtikan-ı kalb hastalıklarına müstaid olur. Bunlardan ve sair hastalıklardan şifa bulmak ve emin olmak için "şifa ayetleri"ni yazıp öd ağacı ve cavi ile buhur ettikten sonra üzerinde taşımak ve ara sıra hafif müshil kullanmak lazımdır.

2. Vecih: Doğum gününde burcu Müşteri'ye mütenazır olan (bu) kimsenin aleyhinde dedikodu olur. Kadınlarla yahut akrabasından bir kadın ile arasında bozukluk olarak bu yüzden çok yorgunluk ve zahmet çeker. En ziyade düşmanı, kadınlardır. Onalrın mekr ve hilesinden, insanalr hakkındaki fena sözler yaymalarından müteessir olur ise de neticesinde selamete erer.Böyle bir hal vukuunda Kamer'in "esma-i nuraniye"sini ve "ayat-ı ruhaniye"yi yazıp başının üzerinde götürmelidir. Halkın lisanı bağlanır ve muradına hasıl olur.

3. Vecih: Doğum gününde burcu, asıl yıldızı olan Merih'e mütenazır olur olursa, bir yerden diğer yere gider. Elinden birşey çıkıp buna nedamet eder ise de fayda vermez. Birinin gurbete gitmesi veya hasta olması veyahut elinden birşeyin ziyan olması sebebiyle zihni meşgul ve kalbi mahzun olur. Lakin ekıbeti salimdir; giden, gelir. İnsanlar tarafından meveddet ve muhabbet görür. Bir fitne ve fesad vukuuyla dost, düşmana dönüşebileceğinden sırrını herkese açmamak lazımdır. Cin ve peri tasallutundan korkulur. Bundan muhafaza olunabilmek için "hirz'ül-envar"ı yazıp üzerinde taşımalıdır.

Hayatı ve Kendi Hanesi

Burcu hamel, talii Merih olup hayatı iyi, maişeti güzel, işleri yolunda, akıbeti salim, ahvali müstakim olur. Hali gizli bir şekilde vefat eder.

Ailesi, Ahbap ve Kardeşleri Hanesi

Burcu Cevza ve talii Utarid olup ehlü ıyaline, ashab ve ahbabına hayırlı olur. Bunlar indinde sevilir. Onlardan memnun ve mesrur olacağı muameleyi ve ahvali görür.

Malı, Kesb ve Karı Hanesi

Burcu Sevr ve talii Zühre olup helal mal kazanır ve bununla müddet-i ömründe kimseye muhtaç olmaz. Bazen parası artar ve bazen azalır. Kıymetini bilmeyen, hamd ve şükür etmeyen kimselere iyilik eyler.

Ana, Baba ve Ecdadı Hanesi

Burcu Seratan ve talii Kamer'dir. Valideynine itaatkar ve hayırlı olup onalrın muhabbet ve meveddine, hayır dualarına nail olur.

Oğlu ve Kızı Hanesi

Burcu Esed ve talii Şems'dir. Oğlu ve kızı çok, itaatkar, hayırlı olur. Bunlardan iyilik ve hürmet görerek mumnun ve mesrur olur. Evladından bir-ikisi vefat (eder) ve buna teessür eder. Evladından bazıları alim ve fazıl olarak kendisine dünya ve ahirette faydalı olurlar.

Sıhhat ve Afiyeti Hanesi

Bucu Sünbüle ve talii Utarid'dir. Bazı zamanlar hasta olur. Bunların da ekserisi baş ağrısı, yel ve nezle olup cin tasallutuna kabiliyetli ve maruzdur.

Zevcesi ve Yatağı Hanesi

Burcu Mizan ve talii zühre'dir. Kadınlardan birer olarak izdivaç eder ve iki zevceyi bir araya getirmez. Birini boşari diğerini alır. Bir zevce, onun nikahında uzun süre kalmaz. Kadınlar indinde sevilen ve rağbet gören olacağından, gayrimeşru surette çok münasebette bulunur. Başından en azından 3 nikah geçer.

Havfi ve Mevti Hanesi

Burcu Akreb ve talii Merih'tir. Dört şeyden korku vardır:

1. Töhmete uğramak.
2. Malından bir kısmını kaybetmek.
3. Yüksek bir mehalden düşmek.
4. Ölüm derecesinde hastalık.

Bunların akıbeti hayırlıdır. Ömrü uzun ve mesut olup evlad ve ahfadını kucağında taşır.

Yolculuğu Hanesi

Burcu Cedy ve talii Zühal'dir. Uzun yolculuğa gider. Bu seferi şark cihetine olur. Bundan çok hayır görür. Kara yolculuğu, deniz yolculuğundan hayırlıdır. Hacc'a gitmek ve Resulullah (S.A.V.)'in kabrini ziyaret etmek şerefine nail olur.

İzzet ve İtibarı Hanesi

Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Büyükler, devlet adamları ve makam sahipleri katında aziz ve mükerrem olur. Nereye teveccüh ederse, muvaffak ve merzuk olur.

Dostları Hanesi

Burcu Cezva ve talii Kamer'dir. Dost ve ahbabı çok olup onlardan hayır ve sevinç vesilesi olacak haller görür. Dostları ve arkadaşları, onunla mesrur olup onunla mahzun olurlar. Aralarındaki sevgi ve sadakat pek büyük olur.

Ümid ve Emeli Hanesi

Burcu Delv ve talii Zühal'dir. Akrabasından fayda görmez. Onlar, kendinin en büyük düşmanıdırlar. Cenab-ı Hak, onlara tali sahibini mansur ve muzaffer eyler.

Düşman ve Hasedçileri Hanesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Düşmanları, akraba ve dostlarından olup hased edicileri çoktur. Bunların şerrinden Cenab-ı Allah, onu muhafaza eder.

Ahval-i Umumiyesi

Hayatının ilk zamanlarında zengin olup orta ömründe ihtiyaca düşer. Ahir ömründe mal sahibi olur. Sefer ve yolculuk muvafıktır, bundan hayır görür. Miras yer. Burcu Hamel ve talii Merih olan erkek ve kadın, ona muvafıktır. Burcu Seretan ve talii Akrep olanlardan hazer etmelidir.Yiyeceklerden har ve ruteb olanlar, yağlardan badem yağı, çiçeklerden gül muvafıktır. Güvercin beslemek, iyidir. Parmağında veyahut üzerinde biraz demir bulundurmak hayırlıdır. Satlerden Merih saati, bahar faslı, rumi aylardan Nisan ona müsait ve münasiptir.


Koç Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burçta doğan kadın, kırmızıya meyyâl beyaz benizli, güzel burunlu, izzet-i nefis sahibi, kırmızıya meyyâl sarı saçlı, keskin zekalı, akıllı, bilgili, sevimli, ahlâkı sert, çabuk hiddetlenir, çabuk razı olur, güzel muamele ve iltifattan hoşlanır, müşavere edeni ifsad eyler, kimse ile uzun zaman uyuşamaz, dili uzun, kimsenin sözünü dinlemez, hüsn-ü cemâli yerinde, dişleri muntazam, gözleri dilber, orta boylu, irice başlı, kolları ve baldırları kuvvetli olup yüzünde çiçek veya çil izi, karnında alamet, göğsünde bir ben vardır. Erkeklerle buluşmayı ve mukareneti fevkâlâde sever. Evlâdı az olur. Tab'an tuzak ve hileye meyyâldir. Gençliğinde şerrinden az adam kurtulur. 15 yaşından 45 yaşına kadar (ölüm) korku(su) vardır. Eğer bunu geçirirse evlâdının evlâdını görür. Başından üç veya beş nikah geçer. Birisi tarafından sihre uğrarsa da bundan kurtulur. Deniz vasıtalarına binmekten korkulur. Daima safra galeyanından muzdarip olur.

Eğer Merih'in mes'ud olduğu bir zamanda sabah erkenden doğmuş ise çok zengin, Merih'in menhus olduğu saatte doğmui ise çok fakir, fesatçı, yalancı, iftiracı olur. Erkekler yüzünden çok musibetlere uğrar. Alış-verişte, bilhassa ziraatte bahtı müsaittir. Hayırlı günü salı, hayırsız günü pazartesidir. Kapısı Şark cihetine müteveccih hânede ikâmet eymesi münâsiptir.

Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Merih'e mütenâzır olan; beyaz benizli, çatık kaşlı, mütenasip burunlu, şehlâ gözlü, uzun boylu, balık etli, koca sahibi bir kadındır. Evlatlarının çoğu erkek olur. Bir fenalıkla meşhur olmasından korkulur. İzzet-i nefis sahibi, erkeklerin malını yer ve israf eder. Bir hâlde sebat etmez. Yüzünde bir alamet vardır.

İkinci Vecih: Şemse mütenâzır olan; sarıya neyyaâl beyaz benizli, orta boylu, evlâdı az, yüzünde bir eser veya ben, göbeğinin altında ve kollarında bir alamet vardır. Birlikte yaşadığı kimseye hükmünü geçirir. Kadınlar arasında sevimli, gazabı şiddetli, rıfk ile güzelce idare olunur. İşlerinde aceleci, izzet-i nefis sahibi, rızkı bol, erkekler indinde baht müsaid olup başından iki veya dört nikah geçer.

Üçüncü Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa sarıya meyyal beyaz yahut buğday benizli, birbirine yakın kaşlı, uzunca boylu olur. Her gören sever. Göğsünde ve iki omuzu arasında alamet vardır. Eğlenceyi, zevk ve safayı,zinet ve süsü sever. Zarif olup sever ve sevilir. Gezip eğlenmeyi, çlgı ve nağmeyi, mukareneti daima arar. Nefsini beğenir, erkekleri teshir eder (etkiler). Ekser evlâdı kız olur. Hasedçileri çoktur. Göz değmesine maruz olduğundan üzerinde nüsha bulundurmalıdır.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Hayatu mesud ve maişeti geniş olup niyet ve hatırı saftır. Çok rüya görür. Ümid eylediğine nâil olur. İyilik ettiğinden zarar görür. İnsanlardan uzak yaşamak hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe kıymeti artar, hâli iyileşir.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Erkeklerden kazanmakta bahtı vardır. Malı çok olur. Servetini lüzumsuz yere sarfedip telef eder. Belki malını bir erkeğe yedirir ve bunun sebebiyle zarurete düçâr olurç 25'inden 30 yaşına kadar olan zamanda fakr-u zaruretten korku vardır. Onan sonra refah ve debdebe içinde yaşar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Kız kardeşleriyle geçinemez ve ayrı ayrı yaşar. Erkek kardeşleriyle iyi geçinir ve beraber bulunur. Kızlardan zarar, erkeklerden hayır görür.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Seretan ve talii Kamer'dir. Validesi kendisini pederinden ziyade sever. Eğer Zühre'ye mütenâzırlardan ise pederi validesinden evvel vefal eder. Eğer ona mütenâzır değilse validesi, pederinden evvel göçer.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Ekser evlâdı erkek olur. İlk evlâdı kız olursa evlatlarından bahtı azdır. Evlâtlarından bir kısmı kendinden evvel vefât eder.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. İhtiyarlığında çok hasta olur.Bahar ve yaz mevsiminde limonata ve demirhindi şerbeti kullanmalıdır. Ekşi ve tatlı şeyler faydalıdır. Midesinde ve karnında sancı olursa müshil almalıdır.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Küçük yaşta iken talibi zuhur ederse de izdivaç edemez. Sonra diğer talibiyle izdivaçe der. İlk zevcinden talâk veya vefât ile ayrılır. Başından üç veya beş nikah geçer. En hayırlı zevc, beyaz veya sarı benizlilerdir. Zevcleri indinde muhterem ve sevgili olur ve bundan dolayı birçok kadınların hasedine mâruz kalır.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Cin tasallutundan korkulur. Üzerinde Muaviteteyn vefkini taşırsa bundan emin olur. Ölüm sebebi, kalp ve karın ağrısıdır. O da senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu zmaandır. 7 yaşından 44 yaşına kadar tehlike vardır. Bunu geçirirse 80 yaşına kadar yaşar.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Hacca gider ve bu seferinde hayır ve sürura erer. Perşembe günü çıkmak suretiyle karayolu iyidir. Deniz seferinden hayır yoktur. Bundan kaçınmak lazımdır. Çünkü tehlike melhuzdur. En iyi seferi, kıble ve garp cihetine olandır.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühre'dir. Büyükler, ileri gelenler, arkadaşlar, makam sahipleri ve kalem erbabından bahtı vardır. Kadri yüce bir adamla dost olur. Onun yüzünden izzet ve şerefe erer. Kendisini her gören sever.

Ricâsı ve Amâli Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. Birçok şeyleri amel eder. Her saat birşey düşünür. Azmeylediği işte muvaffak olmadıkça geri dönmez. Akıbeti övgüye lâyıktır. Nimet ve sadet içinde vefât eder.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Düşmanı ve hasedçileri çoktur. Malını yerler, kendisine zemmederler. İnsanlarla yakınlığı dolayısıyla musibetlere uğrar. Cenab-ı Hak, ona düşmanlarına galebe ve zafer ihsan eder. İnsanlardan uzak olması hayırlıdır.

Bahar mevsiminde kan aldırmalıdır. Alışveriş için iyi günü salı, zararlı günü pazartesi ve çarşambadır. En iyi elbise, sarı ve safran rengi ipek kumaştır. İnsanlardan dost, ahbab ve ortak olarak Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri olanlar iyi olup Akrep, Hut ve Seretân gibi talii mâi olanlardan sakınmalıdır. Çünkü en büyük düşmanları onlardandır. Pazartesi günü başlayan hastalık tehlikelidir. Dana eti faydalı, sığır eti ise zararlıdır. Keçi eti, bakla, mercimek ile çok tuzlu şeylerden ictinab etmelidir. Bunlardan hastalık zühur eder. En münasip koku menekşe, gül ve yasemindir. Yattığı zmaan başını şarka doğru koyarsa haşarat ve zararlılardan emin olur. Yalnız olduğu halde karanlık yerlerde yatmamalıdır.

Eğer gebe kalmazsa biraz tütün gülü, üç dirhem havlıcan ve bir diş sarımsak alıp yeni bir toprak kapta tatlı zeytinyağıyla kaynattıktan sonra temiz bir beze bağlayıp rahim yoluna koymayı müteakip zevciyle mukarenet eder ise, biiznillahi teala gebe kalır.
Münasip madeni, demir ve gümüştür.


Boğa Erkeği'nin Yıldıznamesi:

Burcu sevr, yıldızı Zühre ve talii tütabidir. Bu burç ve talii altında doğan kimse, yücelik ve üstün makam sahibi olur. Rengi beyaza meyyal, alnı geniş, başı büyük, çehresi dolgun, siyah gözlü, çatık kaşlı, geniş omuzlu, ince belli, kolları uzun ve kuvvetli, küçük ayaklı ve orta boylu olur. Oyun ve eğlenceye düşkün, türabi mizaçlı ve latifeyi sever. Kadınlara çok meyli olur. Heybet ve vakarına sahip olur. Herkese kendi derecesinde latife ve muamele eder. Zineti ve yeni elbiseyi, temizliği, yiyip içmeyi, eğlenceyi sever. Dosttan kısmeti yoktur. Kendisi ona hayır arzue ttiği halde onlar buna şer isterler. Niyeti saf olduğu cihetle Cenab-ı Hak, bunu düşmanlarını şerrinden korur. Elindeki lokmayı diğerine yedirecek kadar cömerttir. İzzet-i nefse, dünya saadetinden dolayıbirçok hasetçiye sahiptir. Başınd ve arkasındabirçok husui alamet vardır. Karnının alt kısmında ufak bir benmevcuttur. Güzel yüzlü, temiz ve mütenasipvücutlu olupkendisiyle görüşen onu sever ve (ona) ihtiram eder. Rızkı bol olup en müşkül hususlarda muvaffak olur. Kendi işlerinde tembellik etmekle beraber başkalarının işlerine koşar, esrarını bazen katmeder ve bazen herkese söyler. Ahlakı latiftir.

Bu burca mensup olan kimse için üç vecih vardır:

1. Vecih: Güzel yüzlü, geniş alınlı, esmere yakın benizli, büyük çeneli, yuvarlak çehreli, araları yakın kaşlı, tabii sürmeli gibi gözü, tatlı sözü, zeka ve fikir inceliğine sahip olup izzet ve ululuğa ve saadete mazhar olur.

2. Vecih: Kamer'e mütenazır olursa kırmızıya meyyal beyaz benizli, seyrek sakal ve saçlı, güzel yüzlü, çatık kaşlı, uzunca boylu, lisanı ve talakatı düzgün olup siyah gözlerinde bir sükunet eseri, yüzünde bir ben vardır.

3. Vecih: Zühal'e mütenazır olursa sarıya meyyal esmer benizli, uzun boylu, sık saç ve sakallı, siyah gözlü, kalın kaşlı, bir dereceye kadar düzgün sözlü, mutavassıt (genişe daha yakın) cepheli, mal toplamayı sever fakat sarf ve bezlinde güçlük görmez olur.

Hayatı ve Nefsi Hanesi

Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Ömrünün ilk kısmında izzet ve rifatte bir hayat geçirir. Ömrünün ortalarında zahmet çeker, sonunda ise yine hayra döner. Ömrü uzun olur.

Malı ve Kazancı Hanesi

Burcu cevza ve talii Utarid'dir. Eliyle işlemeden, lnı terlemeden, mirastan veyahut define bulmak suretiyle Cenab-ı Hak, ona çok mal ihsan eder. Çok hayırlar, emlak ve akara sahibi olur. Rızık kapıları kendisine karşı açılır.

Kardeşi ve Kız Kardeşi Hanesi

Burcu Seretan veYıldızı Kamer olup hemşirelerinden muhabbet ve mevdet görür. Onardan pek çok hayra erer. Kendisi de mal ve servetini onlardan esirgemez. Fakat biraderlerinden herhalde bir gama düşer ve onlardan münasebetsiz bir muamele görür.

Peder ve Validesi Hanesi

Burcu Esed ve talii Şems'tir. Valideynine itaatkar ve hayırlı olur. Hizmetlerinde kusur etmez, onlardan da muhabbet, meveddet ve iyilik görür. Peder ve validesinden birini çocuk iken defneder.

Evlad ve Ahfadı Hanesi

Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Erkek ve kız evlatları olur. Cümlesi yaşar. Yalnız biri vefat eder. Bundan dolayı şiddetle hüzün ve kedere düçar olur. Evlatlarına aşırı muhabbet besler. Evladından biri dolayısıyla büyük bir sevince nail olur.

Hastalığı ve İlleti Hanesi

Burcu mizan ve talii Zühre'dir. Çocukluğunda sık sık hasta olur. Bir defasında ölüm derecesine gelir. Başı ucunda ağlarlar. Sonra sağlığını yeniden kazanır. Baş ağrısı, bel ağrısı, omuz yeli, kalp çarpıntısı ve bel hastalıklarına ekseriya maruz olur. Sık sık bal ve inek yağı yemek ve arasıra müshil almak münasiptir.

Tabiatında sevda hastalığı artar ise; helilei, şair-i hindi, lisan'üs-sevr ve udü'l-karh'tan üçer dirhem alıp bir dirhem de kil-i ermeni ilave ettikten sonra bunu kullanmalıdır. Kırmızı renkli keçinin sütünden iki okka alıptahta kaşık ile karıştırarak güzelce kaynattıktan sonra, üstüne bir dirhem halis sirke koyup bundan hergün sabah ve akşam birer fincan içmelidir.

Daima etleri haşlama suretiyle yer ise, büyük devadır. Eğer hastalığı ayın ilk günlerinde bir cumartesi başlamış ise, vefatından korkulur.

Firaşı ve Zevcesi Hanesi

Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Dört karı alır. Gençliğinde, kadınlara pek ziyade meyleder. Bir kadın yüzünden şiddetli bir kahra uğrar. İlk zevcesini boşar. Vefatına kadar beyaz benizli ve göğsünde siyah bir ben olan zevcesiyle yaşar. Nikahsız bir çok kadınlarla münasebette bulunup bu yüzden çok para kaybeder.

Korkusu ve Mevti Hanesi

Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. 2 yaşından 35 yaşına kadar cumartesi günü hastalanırsa ölüm tehlikesi vardır. Bu müddeti geçirirse evlad ve evladının evladını görecek kadar çok yaşar.

Yolculuk ve Hareketleri Hanesi

Burcu Cedy ve yıldızı Zühal'dir. Az yolculuk yapar. En iyi ve mübasip yolculuk, cumartesi gübü sabahleyin kıble veya garp cihetine olan seferidir.

Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan hayırlıdır. Kara yolculuğundan sakınsın. Deniz yolculuğundan hayır görür.

Bir memlekete gider ki, orada halk tarafından ikram ve muhabbete nail olur ve sonra salimen ve ganimet elde etmiş olarak geri döner.

İzzet ve Rif'ati Hanesi

Burcu Delv ve talii Zühal'dir. Nereye giderse, insanların ileri gelenleri ve makam sahipleri katında aziz ve mükerrem olur. Akıbeti hayırlıdır.

Ahir ömründe kadri yüce bir kimseden hayra nail olur. Onu şiddetli bir surette sever. Yabancıların indinde sevgili, akrabası indinde kin duyulan biri olur.

Dostları ve Meveddeti Hanesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Emelinde sabit olup ümid eylediği şeylere nail olur. Dostlarından meveddet ve muhabbet görür. Akıbeti hayır ve dostları güzel siretli olur. Çok güzel rüya görür ve iman ile vefat eder. Herkes ona teessüf eder (ölümüne çok üzülürler).

Düşmanları ve Hasetçileri Hanesi

Akrabası ve komşuları arasında düşmanı çok olur. Kime iyilik ederse ondan fenalık görür. Sarı benizli bir kadından kendisine zarar gelir. Bir kadının mekr ve hilesinden ve kendi için yapılıp eski bir kabre defnolunan sihirden de Allah'ın lütfuyla kurtulur.

Ahvali Umumiye

Burcu cedy, Sünbüle ve Sevr gibi yıldızı türabi olan erkek ve kadın, kendine myvafık ve münasiptir.

Cevza, mizan ve Delv gibi yıldızı hevai olan adamlardan hazer etmelidir. Madenlerden bakır ve gümüş, taşlardan zümrüt ve firuze hayırlıdır.

Boğa Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burçta doğan kadın, hile ve hud'a sahibesi, kalın dudaklı, büyük burunlu, kısa boyunlu olur. Eğer Zühre'ye mütenâzır ise uzun boylu ve boyunlu, küçük burunlu, ince dudaklıdır. Yüzünde çiçek eseri veyâ siyah bir ben vardır. Kırmızı ile beyaz arasında benizli, güzel, uzun ve gür saçlı, muntazam ve beyaz dişli, yuvarlak çehreli, mukareneti lezzetli, cimaya son derece meyyâldir. Onunla buluşan diğerlerine meyletmez. Zevk ve safayı, çalgı ve tarabı sever. Nefsini beğenir. Uzun boylu, esmer benizli bir kadın düşmanı vardır.Hânesini yıkmaya çalışır. Bundan sakınmalıdır. Bir demir ile yaralanmak veya ateşte yanmak korkusu vardır. Validesinin gayrinden süt emer. Ekser evlâdı kız olur ve bunların çoğu ölür. Erkeklerden çok belâ görür. Evlâdı yüzünden kimseye muhtaç olmaz. Zahmet ve meşakkatten sonra hayır görür. Birçok erkek peşine düşer. Gök mavi renkli elbise, muvafıktır. Kırmızı içinde çok güzel olacağından nazara uğrar. Herkes ona hased eder ve onu kıskanırlar. İri vücutlu ve esmer benizli bir erkekten sakınmalıdır. Bu adam, onu kandırıp malını yer. Elinden çıkan, bir daha eline girmez. Çok zeki ve akıllıdır. Herkese iyilik eder. Şirket ve kefâletten bahtı yoktur. Hayırlı günü cuma ve salı gecesidir. Cumartesi günü hasta olur ise 3 yaşından 35 yaşına kadar ölüm korkusu vardır. Bunu geçirir ise 70 sene yaşar.

Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Utarid'e mütenâzır olursa buğday benizli, siyah saçlı, gözlerinde kırmızılık, uzun boylu, etine dolgun, uzun boyunlu, çok bilir ve mâlumâtlı, şehlâ gözlü, hasetçisi çok bir kadındır. Aleyhinde fenâ sözler söylenir. Suçsuz olduğu hâlde bir iftiraya uğrar. Koyu esmer bir kadından korkulur. Hânesinin harap olmasına sebep olacak derecede mekr ve hileye uğrar. Güzel ve süratli konuşan biridir. Bir hâlde sebât etmez. İşlerinde acele eder. Birlikte yaşaması tatlıdır. Kalem sahipleri ve insanların ileri gelenleri indinde talii müsaittir. Elinde bir sanatı olup bununla kimseye muhtaç olmaz. Nimet ve refâh içinde vefât eder.

İkinci Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa saf beyaz benizli, güzel yüzlü, orta boylu, vücudu iri, sözü ağır, b,r yerden diğer yere gitmeyi sever, sevimli çehreli, yüzünde bir ben veya ufak bir eserli, küçük ağızlı, nâfiz ve tatlı bakışlı, tab'ı (mizacı) zayıf bir kadındır. Çabuk hiddetlenir ve çabuk barışır. Kimseden sırrını...

... fevkalâde mahzun ve müteessir olur. Bir veya üç çocuk düşürür. Sonunda Cenab-ı Hak bir sâlih çocuk ihsân eder ve bundan hayır ve bereket bulur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Mizân ve yıldızı Zühre'dr. Baiında, yüreğinde ve mafsallarında sık sık hastalık zuhur eder ki bu da safranın çokluğundan dolayı olmakla sabah ve akşam müleyyin şeyler yemek iyidir. Sonbaharda baharat ve bal ile yapılmış macundan her sabah bir kahve kaşığı kullanırsa istifâde eyler.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Üç nikâh geçirir. İlk zevcinden mevt veyâ talâk ile ayrılıp ikincisiyle de imtizâç edemez. Beyaz benizli erkekelrden sakınmalıdır. Bir kocasından çok zahmet ve zarar görür. Esmer benizli bir kadının şerrinden korunsun. Çünkü bunun yaptığı büyü, zevciyle aralarını bozar.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. 3 ve 5 yaşlarında, ondan sonra 35 yaşında perşembe günü ölüm korkusu vardır. Bunlardan kurtulması hâlinde 70 sene ömür sürüp ahfâdını (torunlarını) kucağında büyütür.

Yolculuğu ve Rüy'ası Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. En iyi ve hayırlı yolculuğu cumartesi günü sabah vakti başlamak üzere garp veya kıble cihetine olan seferidir. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan hayırlıdır. Hacca gitmek ihtimali kuvvetlidir. Kara seferinde zarara uğrayacağından sakınmalıdır.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Esmer benizli adamlardan hayır görür. Makam sahipleri, ulema ve hükemâ ile dost olur. Büyük bir adamla münasebeti olarak ondan hayır ve rızka nâil olur. Nereye gider ve kimle görüşür ise hürmet ve izzet bulur. Kadınlar, ona buğz ederler ve o da onlara emniyet vermez. Kadınlardan uzak durmak onun için hayırlıdır. Kim ona düşmanlık ederse biiznillâh onun üzerine mansur olur.

Arzusu ve Emeli Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Birçok emeli olur ve ümid eylediği şeye çok zaman sonra ancak erer. Sık sık rüyâ görür ise de ekserisi hükümsüzdür. Akıbeti hayırlı olup âhir ömründe maksadına nâil olur. Allah-u Teâlâ'nın nimet ve eltâfı arasında irtihâl eyler.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Gerek kadın ve gerek erkek beyaz benizlilerden çok düşman(ı) olur. Onunla görüşen her kadın ona düşmandır. Ekmeğini ve nimetini yerler ve ona hased ederler.

Onun için en iyi zevc, hevâi olanlardır. Yıldızı nâri olanlardan sakınmalıdır. En münâsip ve hayırlı maden; sarı bakır, yüzük taşı akik, hayırsız günü cumartesi ve çarşamba olup o günlerde başlayan bir hastalık ölüm sebebi olur.


İkizler Erkeği'nin Yıldıznamesi:

Bu burcun tesiri altında doğan erkek, biraz kırmızıya veya sarıya meyyal beyaz benizli, geniş ağızlı, orta boylu, güzel ve mütenasip kaşlı, müessir gözlü, makbul ve sanat sahibi, yahut katib-i edip, yahut mektedir bir muhasip sahibi veya derin bir alim olur. Yüzünde ya bir alamet veya çiçek eseri (çiçek hastalığından bir iz) vardır. Ayaklarında yara veya bir şişlik, başında saçlarının arasında bir ben bulunur. Makam sahipleri ve devlet adamlarıyla münasebeti olur. Nefsini beğenir. Evlatlarınıs ever, dostu pek çoktur. Tab'ında mekr ve hileye istidad olup bir hal üzerinde sebat etmez. 3, 5, 7, 20 ve 30 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları geçirir (atlatır) ise 80 sene yaşar. Hükümet hizmetinde veyahut sanat ve ticarette bahtı açık olup çok hayra nail olur.

Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Müşteri'ye mütenazır olursa sarıya mütemayil beyaz benizli, güzel yüzlü, saç ve sakalı sık ve güzel, kaşları birbirine yakın, uzunca boylu, çenesi kuvvetli, hazır cevap, salah ve ittika sahibi bir kimsedir. 50 yaşından sonra hacca gider. Fukara ve mesakine bol bol sadaka verir. Mülkü ve arazisi çok olur. Ara sıra diz ve bel ağrısına uğrar. Yüzünde bir alamet veyahut bir siyah ben vardır. Evlattan bahtı azdır.

2. Vecih: Merih'e mütenazır olursa kırmızı veya sarıya mütemayil esmer benizli, ,nce kaşlı, orta boylu, hiddeti süratli, şiddeti çok, tab'an merhametsiz, kan dökmeye can atan, gazaplı, eğlence ve musıkiyemeyyal, kimsenin sözünü dinlemez, yüzünde hafif çiçek (hastalığı) eseri, göğsünde alamet olan bir adamdır. Gözlerinden birinde veya ikisinde kızıllık veya şehlalık vardır. Mal ve mülkü artar. Yüksek bir mahalden düşmesinden korkulur. Doğumu "sa'd" saatinde ise emir veya hakim, "nahs" saatinde ise işçi, kasap ve emsali gibi bir şey olur.

3. Vecih: Şem'e mütenazır olursa sarıya mütemayil beyaz benizli, seyrek saçlı, orta boylu, erbab-ı mansıb ve ekabir katında muhretem, müdevver çehreli, göğsü geniş, iş ve kazancı bol, düşman ve hasetçisi çok, aile ve akrabasının hile ve mekrine maruz, biiznillah düşmanlarına galip bir adamdır.

Yaşı büyüdükçe rızkı artar, mertebesi yüce olur. Yolculuk murad edince şark veya kıble cihetine gider ise hayır ve menfaat görür.

Gerek erkek ve gerek kız evladı tek olup pederlerine muti ve hürmetkar ve rızasını arayan kimse olurlar.

Nefsi ve Hayatı Hanesi

Burcu Cevza ve talii Utarid'dir. Hayatı güzel ve maişseti geniş, Allah ile ve mahluk ile niyeti safi olur. Sırrını saklamaya keşf eder. Layık olmayana iyilik eyler. Akıbeti hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe rızkı artar ve şanı ulu olur. Hali düzelir, iyi olur. Nimet ve saadet içinde irtihal (vefat) eder.

Malı ve Kesbi Hanesi

Burcu Seratan ve yıldızı Kaamer'dir. Küçük yaşta iken malı az, büyüdüğünde malı çok olur. Ticaretteb yahut çalmaktan veyahut bir define bularak mal toplar. Bu sayede akraba ve dostlarına müstağni olur. Eğlence ve çalgıyı çok sever. Servetinin kısm-ı azamını zevk ve safada, işü nuşta, eglencelerde sarf eder. Bir zaman da ticaretten zarar eyler. Nihayet salaha (kurtuluşa) kavuşup tevbe ve istiğfar eder.

Birader ve Hemşireleri Hanesi

Burcu Esed ve talii Şems'tir. Erkek ve kız kardeşleri olur. Eğer Müşteri'ye mütenazır ise erkek kardeşi olmaz. Olsa bile aralarında münaferet ve adavet olur. Birader ve hemşirelerinden ekserisini defneder. Vatanından ve ailesinden ayrılıp gurbete gider.

Peder ve Validesi Hanesi

Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Çocuk iken pede rve validesi kendisini çok severler. Od a onlara karşı itaatkar olur. Büyüdüğü zaman onlara isyan eder. İhtimal ki onlardan ayrılır. Doğumu Zühal'e yakın olursa validesi pederinden evvel, doğumu Müşteri'ye yakın olursa pederi validesinden evvel vefat eder. Baba ve anasından mülk ve arazi tevarüs eyler ve bu yüzden biraderleri arasında niza (kavga, çekişme) ve dava olur. Miras olarak eline geçen maldan hayır görmez, (bu mal,) az zamanda mahvolur gider.

Evladı ve Ahfadı Hanesi

Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. Evlat tarafından bahtı azdır. Oğlu ve tek kızı olur. Erkek evladı kızdan fazla olur ve kısm-ı azamı (büyük bir kısmı) vefat ederler. Eğer ilk evladı kız olursa hiçbiri yaşıyamaz.

Hastalığı ve İlletleri Hanesi

Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Tab'ında hararet ve rutubet galip olur. Bahar vaktinde sebze ve sirkeyi çok yemeli, sağ kolundan çarşamba günü merih saatinde kan aldırmalıdır. Eğer balgamı artarsa, 5 dirhem çörek otu, 5 dirhem beyaz günlük, bir toprak kapta kaynatıp bu suyu 100 dirhem döğülmüş meyan kökü üzerinden süzdükten sonra içmesi balgamı söker. Kamer'in Seretan burcunda olduğu esnada 2 dirhem sinameki, 2 dirhem huleyle, 6 dirhem demirhindi ve 6 dirhem şekeri 5 fincan kadar suda kahve pişiriyor gibi kaynatıp sabah aç karnına içerse, gayet faydalı bir müshil istimal etmiş olur. Def-i tabı müteakip biraz etsuyu içmelidir.

Vefatı ve Korkusu Hanesi

Burcu Cedy ve yıldızı Zühal'dir. Senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu zaman ölümden korku vardır. Bu da 7 ve 11 yaşında ve ondan sonra 25 yaşına kadar olan müddettir. Eğer bunları geçirir ise 80 yaşına kadar yaşar.

Yolculuğu ve Rüyası Hanesi

Burcu Delv ve yıldızı Zühal'dir. Çok yolculuk yapar ve yolculuklarından hayır ve menfaat görür. En iyi yolculuğu, cumartesi sabahleyin çıkıp garp veya kıble cihetine olan yolculuğudur. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan hayırlıdır. Seferlerinde az zahmet çeker. Kadri yüce bir zattan hayır ve menfaat görür.

İzzet ve Rif'ati Hanesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Kalem erbabı, divan ehli ve kadı gibi zevattan bahtı açıktır. Onlar indinde makbul ve muhterem olup birçok işkerini görürler. Kadri yüce bir zat tarafından izzet ve ululuğa erer. Ondan büyük hayır ve yücelik, ulu bir şan bulur. Onun zarar görmesine çalışan bir hasetçisi olduğundan ondan sakınmalıdır.

Arzusu ve Emelleri Hanesi

Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Aklında ve fikrinde sabit, akıbeti hayırlı, hareketleri beğenilen ve emelleri çok olur. Arzu ve ümid eylediği şeye erişir. Cenab-ı Hakk'In nimeti ve ihsanı arasında vefat eder.

Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi

Burcu Sevr, talii Zühre'dir. Her nevi ve şekilden düşmanları çok, ekmeğini yiyen ona düşman ve hasud olur. Biiznillahi teala cümlesine mansurdur. Yüzünde bir yara yeri veya çiçek bozuğu veya herhangi bir eser olan iri vücutlu birinden, onun mahv ve helakine çalıştığı cihetle korkup sakınmalıdır. Burcu Cedy, Sünbüle ve Sevr gibi türabi olanlardan -ekseriya düşmanalrı bunlar olacağından- çekinmek lazımdır. Kadın ve erkeklerden burcu cebza, Mizan ve Delv fibi hevai olanlar ona muvafıktır. En iyi dostları bunlardır. Hatem olarak gümüş, yüzük kaşı olmak üzere firuze ve zümrüt münasiptir.


İkizler Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burç ve tali'de dünyaya gelen kadın, sarı ve kırmızıya meyyâl benizli, güzel kaşlı, tatlı gözlü, balık etli, uzunca boylu, yüksek gerdanlı, yuvarlak çeneli, ailesinin en muhteremi olup kalem erbabı ve makam sahiplerinden bahtı açık, halktan uzak yaşamayı sever, yüzünde bir alamet veya çil veya çiçek eseri vardır. Tuzu ve soğuğu sever, sirke, sebze ve marul kendisine faydalıdır. Akrabasından muteber bir adamla izdivaç eder. Yakınlarından düşmanı çoktur. Pek çok nazara uğrar. Ömrü altmış ilâ yetmiş arasındadır. Ekser evlâdı erkek olur. Nefsini beğenir. Aklı ve tedbiri yerinde, lisânı tatlı, sıhhati mükemmeldir. Mukarenetten usanmaz. Zevciyle hoş yaşar. Erkeklerin malını yer. İhtiyarlığı zamanında da ziraate rağbete dip bundan zarara uğrar.

Bunda üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa sarıya meyyâl gâyet saf benizli, uzun ve sık saçlı, güzel yüzlü, orta boylu, şişmanca, geniş göğüslü, el işlerinde maharet sahibi, alış-verişte bahtı çık, kaşları çatık, kelâmı düzgün, hazır cevap, muhterem ve muazzez bir kadın olup karnında bir alamet veya yara yeri vardır. Balgamı çok olup arka, omuzları ve göğsünde sık sık sancı olur. Ara sıra müshil kullanırsa fayda görür. Ekâbirden bir zât ile evlenir. Yaşı arttıkça rızkı artar. Erkekler, onu birbirinden kıskanırlar. Kadınları kendisine müsahhar eder. Gayet sarı benizli bir kadından korku vardır. Öylelerden sakınmalıdır.

İkinci vecih: Merih'e mütenâzır olursa sarıya meyyâl beyaz benizli, ince vücutlu, sarı saçlı, şehlâ bakışlı, zarif ve ince kaşlı, uzunca boylu, tab'ı sert, düşmanlığı güç geçer bir kadın olup ayaklarından birinde veyâ yüzünde veyâ kolunda bir alamet vardır. Denize düşmek ve boğulmak tehlikesi vardır. Evlatlarının çoğunu düşürür. Pek az evladı olur. Büyük mal ve mülke nâil olup faydası olmayan şeylere sarfeder. Çalgıyı ve eğlenceyi sever. Başından iki veya dört nikâh geçer. Alım-satımda bahtı açıktır.

Üçüncü Vecih: Şems'e mütenâzır olursa sarı benizli, kumral saçlı, orta boylu, zayıf vücutlu, yuvarlak çehreli, nermin ve parlak kumral saçlı, tabiatı safrâvi, şehveti çok,, emir ve nehiy sahibi, akıl ve tedbiri mükemmel bir kadın olup yüzünde bir çiçek (hastalığından bir eser), ellerinde bir alamet vardır. Geç ve güç gebe kalır ve düşürür. Baş ve kalğ ağrısından sık sık şikâyete der. Bir veyâ iki evlâdı yaşar. Dimağına kan ve buhar hücumundan, göz ağrısından muzdarip olur. Sık sık müshil alır ise faydasını görür.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Cevzâ ve talii Utarid'dir. Hayatı iyi geçer. İyi yer v içer. Niyet ve hatırı saf olupkin ve hileden uzaktır. Rifat ve hürmet görür. Güler yüzlü olup düşmanlık ve dargınlık nedir bilmez. Emindir. Kimsenin emnetini kaybetmez. Gülmeyi, eğlenmeyi sever. Cömertlik tab'ı olup eli açık ve iyilik ile maruftur. Hakkında dedikodu olur. İyilik ettiklerinden zarar görür. İnsanlardan uzak olmak, onun için daha hayırlıdır. Karanlık yerlere girmesinden korkulur. Yaşı arttıkça rızkı artar ve hâli düzelir.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Küçük yaşında malı az olur. 30 yaşına vâsıl olunca mal ve serveti artar. Kamer'in batışı hâlinde doğmuş ise zaruret çekmesinden korkulur. Kâh fakir, kâh zengin olur. Nihayet bir adam tarafından nâil olacağı mal ile âhir ömrüne kadar müreffeh yaşar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Esed v etalii Güneş'tir. Eğer doğumunda Şems'e mütenâzır ise kardeşleri erkek ve aralarında muhabbet, mürüvvet vardır. Eğer müşteriye mütenâzır ise, kardeşleri kız olup aralarında ülfet ve imtizaç olmaz. Ekserisi kendisinden evvel vefât eder.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Babası ve anası indinde diğer kardeşlerinden daha makbul ve muhterem olur. Eğer Müşteri'ye mütenâzır validesi pederinden evvel vefât eder. Eğer Merih'e mütenâzır isepederi daha evvel irtihâl eyler. Onlardan eline mülk ve mirâs geçer. Bu sebeple kardeşleriyle davaya düşer.

Hastalığı ve İlleti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Ekser hastalığı kış zamanında belinin üşümesinden hâsıl olur. Arka, diz, kalp ağrılarından ve baş dönmesinden şikâyet eder. Bütün bunlar soğuk almaktandır. Müshil alır, kızdırıcı ilaçlar kullanır ve bilhassa soğuktan kornursa çok fayda görür.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Büyüklerden bir zât ile evlenir. İlk zevcinden ya talâk veyâ vefât ile ayrılır. Sarı benizli, ince bedenli, yüzünde bir alamet bulunan erkekten korku vardır. Böyle biri, kendisine büyü yaparak zevciyle imtizâcını ihlâl eder. Nihayet malını bir erkeğe yedirerek kahrolur.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu cedy ve talii Zühâl'dir. Senenin talii bu burçta olursa bir zarar husulünden korkulur. 7 aylık, 3, 7, 11, 15, 21 ve 43 yaşlarında korku vardır. Bunlardan kurtulursa 88 yaşına kadar yaşar.

Yolculuğu ve Rüyası Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâldir. Çok çok yolculuk eder. Hacca gider. En iyi yolculuğu, kıble ve garp cihetine olanıdır. Deniz seferi, kara seferinde hayırlıdır. Çok rüyâ görür ve cümlesi çıkar. Bir seferinde kadri yüce bir zâta mülâki olur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dirç Makam ve kalem sahipleri tarafından muhabbet ve meveddet görür. Nereye teveccüh ederse sevgi ve saygı görür. Kadri yüce bir adam ile muaşeret edip ondan birçok hayır görür. Kadınlar, kendisine hased ederler. Esmer benizli ve yüzünde eser olan kadından sakınmalıdır. Çünkü böyle bir kadın ona büyü yapacaktır.

Ricâ ve emelleri Hânesi: Burcu Hamel ve talii Merih'tir. Emellerinde sâbit olur. Ümit ettiklerine erişir. Adamlar ile iyi geçinir. Nimet ve refâh içinde vefât eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Kadınlardan çok düşmanı vardır. Ailesinden bir takım kadınlar ona düşmanlık ederler. Cümlesine gâlip gelir.

Hayırlı günü, çarşambadır. Çarşamba gecesiyle pazartesi gününden sakınmalıdır. En münâsip hayvan, erkek ve doru ve al renkli olanlardır.

Zevc, ahbab ve şevik olarak talii hevâi olanlar münasiptir. Yıldızı türâbi olanlardan sakınmak lâzımdır. Çünkü en büyük düşmanı onlardandır. Yeni aya baktığı zaman erkek yüzüne bakar ise o ay, kendisine mübârek olur.

Bir hacet talebi için çarşamba günü sabahleyin müracaat ederse maksadı hâsıl olur. Pazartesi günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebeptir.Münâsip maden; gümüş, taş, yeşil zümrüt veyâ kırmızı akiktir.

Yengeç Erkeği'nin Yıldıznâmesi:

Bu burçta doğan erkek, yeşilimsi sarıya meyyâl beyaz benizli, güzel yüz ve güzeli, uzun boylu, uzun boyunlu, ince ve nârin vücutlu, nefsi aziz ve kibirli, tab'an fesada meyyâl, hoş sohbet, kâr ve kesbi açık, zevk ve safaya, iş-u nuşa âşık, bir mekandan diğerine intikâli sever, erkekler indinde muhterem olur. Göz ağrısına uğrarsa da bundan kurtulur. Küçük iken suya düşmekten korkulur. Gece yolda gider ise sık sık arkasına dönüp bakar. Salı günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebep olur. Tabiatında balgam gâliptir. Çift olarak izdivaç eder. Yani aynı zamanda iki karısı bulunur. Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa açık yüzlü, mütenâsip endamlı, uzunca boylu, yuvarlak çehreli, güzel göz ve kaşlı, nereye teveccüh etse sevilir ve ihtiram olunur, güzel kokuları, ziyneti, bağ ve bahçeyi, hüsn-i sadâ'yı (güzel sesi), iş-u nuşu, dostlarıyla muaşereti sever. Yüzünde siyah bir ben, başında ufak bir alamet olan bir adamdır. Göğsü geniş, dudakları daima mütebessim olur. Kadınları pek sever. Evlâdı çok olur. Bir kadının kendisine zehir içirmesinden korkulur. Büyükçe bir makam ve mevki elde eder. Nimet ve refah içinde vefât eder.

İkinci Vecih: Utarid'e mütenâzır olursa esmer benizli, uzun boylu, vücudu nârin ve zayıf, kaşları düzgün ve güzel, saç ve sakalı siyah, kollarında veya karnında bir alamet, gözünde zayıflık veya leke bulunan bir adamdır. Eğer doğumu sırasında Utarid'in mesud saati ise, büyük izzet ve şerefe ve servete nâil olur. Çift evlenir. Ekser evlâdı, erkek olur. Esmer benizli ve yüzünde bir alamet olan bir adam, onun zararına çalıştığından böylelerinden sakınmalıdır. Peder ve validesinden ayrılıp başka bir memlekette ikamet eder. Miras yer ve define bulur. Evlâdının evlâdını gördükten sonra vefât eder.

Üçüncü Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa sarı veyâ kırmızıya meyyâl beyaz benizli, ince dudaklı, güzel çehreli, orta boylu, yüzünde bir alamet olan bir adamdır. Ekser evlâdı kız olur. Çifte karı alır. Denize düşmek, yanmak yahud köpek ısırmak veya yüksek bir yerden düşmek gibi bir tehlikeye maruzdur. Validesinin sütünden başkasını emer. Kimle sohbet ederse ona düşman olur. İşinde hased edilir. Her ayın son on gününde talii aksidir. Çok uyur, çok unutur. Tembelliği sever. Kış mevsiminde çok nevâzil olur.

Nefsi ve Hayatı Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. İyi yer ve iyi yaşar. Herkese karşı niyeti saftır. Sırrını ketm etmeyenlere (sır saklayamayanlara) söyler. Akrabasına ve yabancılara iyilik eder. Akıbeti sâlimdir. Yaşı büyüdükçe rızkı artar ve hâli salah kesb eder. Hâlis tevbe ile nimet içinde irtihâl eder.

Mal ve Tivareti Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Ömrünün ilk yıllarında malı az olup çok zahmet ve sıkıntı çeker. Eğer doğumu Kamer'in Seretan burcunda olduğuna tesadüf eder ise bütün ömründe zengin olur. Vefâtına kadar kendine kifayet edecek mala sahip olur.

Kardeş ve Kız Kardeşi Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Erkek ve kız kardeşlerinden hayır görmez. Daima onu aldatmak isterler. Aralarında bir miras veya mal dolayısıyla dava ve niza olur.

Peder ve Validesi Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. Çocuk iken valideyni katında çok sevgili olur. Biraderlerinden en güzel ve ebeveyni için en hayırlısı olur. Validesi, pederinden evvel vefat eder. Baba ve anasından miras yer ise de elinde bir şey klamaz. Sarf olup gider.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Kız evlâdı çok olur. Eğer ilk evlâdı erkek olur ise bütün çocukları erkek olurlar. Evlatlarını sever ise de onlardan bahtı azdır. İki evlâdı uzun ömre nâil olurlar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Hararet ve rutubet galip olacagından ekseriya safra, baş dönmesi, kalp ağrısı, romatizma, göz ağrısı gibi -daima yaz mevsiminde- hastalıklara m♂ruzdur. Limonata ve demirhindi şerbeti çokça istimal etmelidir. Eğer balgamı çok olur ise, ara sıra kusturucu ilaç alıp kusmalu ve sonra sık sık zencefil yemelidir.

Nikâhı ve Muvassalatı Hânesi: Burcu cedy ve talii Zühâl'dir. Kendisine en hayırlı ve münasip zevce, esmer ve sarı(şın)lardır. İlk zevcesiyle çok yaşamaz. Kadınlardan muhabbet ve mevedet görür. Bir kadın, mal ve servetini yer. Kadın taifesinin meyl ve muhabbetine nâil olacağından nikâhsız olarak birçok kadınla münasebeti olur. Bir kadın, kendisine büyü yapar ve eski bir kabre gömer; fakat bundan kurtulur.

Yolculuğu ve Rüyâsı Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Sık sık sefere gitmek hayırlıdır. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan iyidir. En iyi seferi, perşembe günü deniz tarafına olan yolculuğudur. Alışverişte, almada ve vermede kısmeti ziyâdedir. Ekin eker ise istifâde eder ve çok hayır görür. Çok yolculuk yapar.

İzzeti ve İkbâli Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Memuriyette yüksek bir mevkiye çıkar. Devlet adamları ve makam sahiplerinden bahtı müsaittir. Büyükler ve vazife erbabı indinde kavli dinlenilen, kendi makbul ve muhterem olur. Ahir ömründe nimet ve refahı ziyadeleşir.

Arzu ve Emelleri Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Arzu ve emelinde sâbit olup ümid ettiği şeye nâil olur. Akıbeti mahmud ve sıreti güzel, hâli salâh, din ve itikâdı sağlam olur. Tevbe ve salâh içerisinde vefât eder. Birçok hayırlı rüya görür.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Kadınlardan ahbâbı ve dostu çok olur. Aile ve akrabasından düşmanı çoktur. Ekmeğini yiyen, ona buğzeder.

Kendisiyle beraber olan, aleyhine döner. Hiç dostu kalmaz gibi olur. Lâkin düşmanları, ona zarar veremezler; cümlesine galip ve muzafferdir. Defalarca sıkıntı ve belaya düşer ve biiznillahi teala, helâkten necât bulur.

Dost ve zevce olmak üzere sarı benizli, mavi gözlü, burcu Seretan, Akrep ve Hut gibi mâi (su) olanlar, muvafıktır. Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri (ateş) olanlardan hazer etmelidir. Çünkü su ile ateş, imtizaç etmezler (anlaşamazlar). Yüzünde çiçek eseri veyâ siyah bir ben olan sarı bir adamdan hazer etsin; çünkü en büyük düşmanı odur.

Yeni ay gördüğü zaman, bir kadının yüzüne bakarsa o ay kendisi için mübârek olur. Alışveriş, yahut alma ve verme için en hayırlı günü pazartesi olup salı günü vefât eder.

En münâsip hayvan, kısrak ve dorudur. Hurma ve kuru üzüm gibi sıcak ve kuru yüyecekler muvafıktır. En hayırlı elbise beyaz, hevâi mavi ve çemen yeşilidir.
Yüzük için gümüş, yüzük kaşı için de firuze iyidir.


Yengeç Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu tali'de doğan kadın, saf beyaz benizli, güzel yüzlü, siyah saçlı, gözünün beyazı siyahından fazla, yüzünde bir alamet veya ben bulunan, uzun boylu, mutedil surette şişmanca vücutlu, çok konuşur, bir yerden bir yere nakli sever, çalışkan, zarif, hazır cevap, daima ferah ve güleryüzlü bir kadındır. Erkekler indinde muhterem, kadınlar arasında gazaplanılan biridir. Evlatları kız olur.

Genç iken ahlâk fesâdına mütemâyil olur. Baldırları ve uylukları kalın ve iridir. Çabuk nazara uğrar, kendisini beğenir. Yürürken servi gibi sallanır, âhu gibi arkasına bakar. Çok musibet ve felâketlere uğrar ve bunlardan halâs (kurtuluş) bulur. Karanlık odada yatmak iyi değildir.

Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl beyaz benizli, orta boylu, güzel yüzlü, zarif çehreli,tatlı bakışlı, mütenâsip ve latif kaşlı, endamı zarif; zineti, bağ ve bahçeyi, çalgıyı, iş ve nuşu sever, muâşereti hoş, sever ve sevilir bir kadındır. Evlâtlarının ekseriyeti kızdır. Bir hâlde sebât etmez. Göğsü geniş ve sabırlıdır.

Avret yerinde bir alamet vardır. Mukareneti tatlı, kendisiyle görüşen, ondan ayrılamaz. Nesep ve şeref sahibidir. Sudan korkulur. Çocuk iken suya düşer ve kurtulur ise deboğulma tehlikesi vardır. En hayırlı günü pazartesi olup salı günü hastalanırsa o hastalıktan vefâtı ihtimal dahilindedir. Tabiatında balgam gâliptir.

İkinci Vecih: Utarid'e mütenâzır olursa esmer benizli, açık kumral saçlı, zayıf ve ince vücutlu, uzun boylu, gözleri ve kaşları güzel, ebruları birbirine yakın, dudakları ince, akıllı ve (her gördüğünün mislini yapabilecek derecede) zeki, kalem erbâbı indinde bahtı yâver bir kadın olup bir felâkete uğrayarak zarar etmesinden korkulur.

Sarıya meyyâl beyaz benizli bir kadın, onun zararına çalışır. Ekser evlâdı kız olur. Büyüklerinden izzet bulur. Erkekler indinde sevilir ve hürmet görür. Ateşte yanmaktan, bir hayvan tarafından ısırılmaktan, yüksek bir yerden düşmekten veya hayvandan (arabadan) düşmekten korku vardır. Çok uyur. Boş oturmayı sever. Kış zamanlarında ekseriya balgam gâlip olur. Arasıra müshil almak faydalıdır.

Üçüncü Vecih: Kamere mütenâzır olursa beyaz benizli, mütenâsip endâmlı, orta boylu, kibirli, bir yerden başka bir yere gitmeyi sever, şehveti kuvvetli, çok uyur, iş görmekte tembel, kaşı ve gözü, yüzü ve sözü güzel, erkekler indinde muteber bir kadın olup iki nikâh geçirir. Zineti ve güzel kokuyu sever.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Seretân ve talii Kamer'dir. Hayatı hoş geçer; iyi yer ve içer. Niyeti sâdıktır. Çok rüya görür. Dudakları her zaman güler. Kimseye garaz ve ivâzı yoktur. Emin (güvenilir) olup kimsenin malını zâyi etmez.

Oyun ve eğlenceyi sever. Eli açık ise de iyilik ettiklerinden bahtı kapalıdır. Karanlık yerlere girmesinde tehlike vardır. Yaşı ilerledikçe rızkı ve malı artar. Yatağında evlâtları arasında, iyi bir hâlde ve tevbe ile vefât eder.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Kendi eli ile mal cem eder ve birçok erkeklerin malını yer. Yaşı ilerledikçe hâli daha da düzelir. Bir erkek malını yer ve ona fayda etmez. Orta aşında iken bir parasız kalır. Sonra Cenâb-ı Hak, ona çok mal verir. Ahir ömrüne kadar güzel ve müreffeh yaşar.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Erkek ve kız akrdeşleri olur. Bunlarla iyi geçim sağlayamayacağından onlardan uzak durması hayırlıdır. Kendinden büyük olan kardeşini eliyle defneder. Eğer Kamer'e mütenâzırlrdan ise kendinden başka iki kız kardeşi olur. Cümlesinden mal cihetinden fazlası ve ömürde uzunu olur

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Ebeveyni indinde mahbub ve onlara akrşı itaatkâr ve hayırlı olur. Belki bir diğer mahalle giderek onlardan ayrılır. Kamer'e mütenâzırlardan ise vâlidesi, Utarid'e mütenâzırlardan ise pederi evvel vefât eder. Onlardan mülk ve miras yer ve bu yüzden de husumete uğrar. Elinden pek çok para çıkar.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Erkek ve kız olarak evlâdı çok olur. İlk evlâdı erkek olursa gerek kendisine ve gerekse (o) evlâdına cin tasallutundan (musallat olmasından) korkulur. Evlâtlarından çoğu vefât eder. Bir veyâ üç evlâdı yaşar. Bir karında ikiz gebe kalır. Birini düşürüp diğerini doğurur. Evlâtlarından biri için şiddetli hüzne düşer. Sonra Cenab-ı Hak, ona diğer bir evlâr ihsân eyler ve bundan mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Büyük yaşında safra, baş dönmesi ve balgamdan çok hasta olur. (Sürekli) baş ağrısından ve mide sancısından şikâyete der.

Otuz yaşında olduğu bir sırada bir yaz mevsiminde şiddetli bir göz ağrısına uğrar. Limon ve demirhindi şerbetleri ve yaz günlerinde ekşi şeyler kullanmalıdır. Kan ve balgam gâlip olursa, kusturucu ilaçlar alıp sık sık istifra' ederse fayda görür. Müshil ve bilhassa halileye devam iyidir.

Zevci ve Firâşı Hânesi:Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Üç kocaya varır. Erkeklerden çok zahmet çeker. En iyi zevci, ilk kocası olup bundan vefât ile ayrılır. Beyaz benizli bir adamla izdivâçe derse imtizaç olmaz.

Esmer benizli bir erkek yüzünden mutazarrrır olur ve malını telef eder. Kendisine büyü yapılır ise de bundan kurtulur.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. 3, 18, 24 ve 45 yaşlarında iken senenin talii bu burçta olursa ölüm korkusu vardır. Eğer bunalrı geçirirse (atlatırsa) 80 sene yaşar.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Uzak bir sefere gider. En iyi seferi, karadan, perşembe günü sabahleyin başlayan yolculuğudur. Deniz seferinden korku vardır. Hacca gitmesi umulur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Her zaman ve mekânda muazzez ve mükerrem olur. Ekâbir, ileri gelenler ve büyük aileler ekrânından hürmet görür. Herkes indinde muteber ve makbul olup kadri yüce bir zât tarafından hayır görür.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Emel ve arzusunda sebâtkât olup ümid eylediği şeye nâil ve muvaffak olur.

Bir işe azmeder ise onu işlemeden fikrinden rücu etmez. Akıbeti hayırlıdır. Dostlarının ve sevdiklerinin işlerini kendi işlerine takdim ve tercih eder. Hüsn-ü niyeti hasebiyle fevkâlâde emin (güvenilir)dir.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ekser düşmanı okur-yazar takımındandır. Esmer benizliler de ona düşmanlık eder. Esmer benizli, ince ve beyzi (oval) çehreli bir kadın, onun helâkine çalıştığından bu (kadın)dan sakınmalıdır.

Erkek ve kadın dost, ahbâb ve şerik olmak üzere talii Seretân, Akrep ve Hut gibi mâi olanlar muvafık olup yıldızı Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri olanlardan sakınmak lazımdır.

Hayırlı günü pazartesi ve hayırsız günü ise salı günüdür. Salı günü başlayan bir hastalık, ölümü sebebidir.

Cuma ve pazar geceleri, cevciyle mukarenetten korunsun. EN hayırlı hayvanı, koyu doru kısraktır. Kanı galeyân ederse kan aldırmalıdır.

Sığır ve keçi etlerinden ve her bârid ve sulu şeylerden sakınmalı. Bal yemek, kış mevsiminde zencefil ve kahve içmek iyidir. Hayırlı elbise yeşil ve beyaz renkli olanalrdır.
Madeni gümüş, taşı yeşil zümrüttür.


Aslan Erkeği'nin Yıldıznâmesi:

Bu taliide doğan, iri ve kocaman vücutlu, yuvarlak çehreli, kısa boyunlu, uzun boylu, buğday benizli bir erkektir. Yüzünde aşikâr bir seser, ya gözünün birinde leke, yahud gözlerinde ağrı vardır. Halkın malını yemekten kaçınmaz. Saçları, sakal ve bıyığı, kumral ve seyrektir. Karnında, yahut kolunda veyaz yüzünde siyah bir ben vardır. Ömrünün ortalarında fakirliğe düçâr olur. On parasız kalır, sonra sıkıntıdan kurtulur, nimet ve refâh içinde vefât eder. Kadınlardan büyük bir mekr ve hileye düşer. Malını, bir kadın yer. Hükümetten çok şiddet görür. Mal kazanır ise de ateşe atar ve bundan kendisi menfaat sağlayamaz. Ölüm derecesinde hastalığa veya büyük bir tehlikeye düşer ve bundan halâs olur. 70 veyahud 88 sene yaşar.

Bunda da 3 vecih vardır:

1. Vecih: Zühal'e mütenazır olursa esmer veya sarı benizli, uzun boylu, çatık kaşlı, kalın dudaklı, büyük burunlu, geniş ağızlı, dişleri seyrek, çehresi ve çenesi yuvarlak, pazusu kuvevtli, şiddetli gazaplı, mekkâr ve hileker, başında veya yüzünde alametli yahud gözünde bir ayıp, şehvetperest, iş ve kazançta bahtı yâver, kâh fakir kâh zengin olur. Kadınlardan meyl ve muhabbet görür. Erkek evlâdı çok olur. Büyükler indinde makbul ve muhteremdir. Re'y ve tedbiri ziyade, kuvvet ve kudret sahibi olur.

2. Vecih: Müşteri'ye mütenazır olursa, sarıya mütemayil beyaz benizli, göğsü geniş, pazuları kuvvetli, boyu uzunca, süratli gazap eder ve gazabı pek şedid (şiddetli) olur; fakat bu öfkesi çabuk geçer. Yüzünde veya başında veya gözünde bir eser vardır. Saçları, kırmızıya meyyal kumral, dostları arasında hürmetsiz, ömrünün ilk yıllarında mal sahibi olur. Hakimler tarafından zulüm görür. Erkek ve kız evlatları olup bunlar yüzünden canı sıkılır. Ziraat işlerinde bahtı yoktur. Lakin sanattan müstefid olur. Kırmızı benizli bir kadından zarar görür.

3. Vecih: Merih'e mütenazır olursa pembe beyaz benizli, sarı saçlı, uzun boylu, kalın boyunlu, temiz vücutlu, gözü kuvvetli, izzet-i nefis sahibi, ateşin tabiatlı, çabuk râzı olur bir adamdır. Hiddetlendiği zaman gözüne birşey görünmez; (o an) kan dökmekten bile çekinmez. Ölüm tehlikesine mâruz kalır ve tehlikeden kurtulur. Hâkimler ve makam sahiplerinden zulüm çeker.

Nefsi ve Hayatı Hanesi

Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Hayatı güzel, maişeti iyi olur. Tevbeye, durumunu düzeltmeye ve iyi amel işlemeye muvaffak olur. Cenab-ı Hakk ve insanlar ile niyeti temizdir. Hüsn-ü niyeti sebebiyle sırrını gizleyemeyenlere (sır saklayamayanlara) açar. Herkese iyilik eder. Yaşı ilerledikçe rızkı artar ve şanı yüce olur. Hâli iyi ve akıbeti hayırlı olup güzel bir hâtime (son) ile vefât eyler.

Malı ve Kesbi Hanesi

Burcu Sünbüle ve talii Utarid'dir. Küçük iken zengin olur. Çok kazanır; fakat kendisine faydası olmayanlara yedirir. Bunun neticesi olarak beş parasız kalır, mal cihetinden mükedder olur (kederlenir). Bir müddet meşakkatten sonra Cenab-ı hak, sıkıntıdan kurtarır. Ahir ömründe zengin olur. Nimet ve saadet içinde irtihal (vefât) eder.

(Erkek) Kardeşi ve Kız Kardeşi Hanesi

Burcu Mizan v yıldızı Zühre'dir. Yalnız babadan kardeleri olur. Bunlardan biriyle şiddetli şekilde hasımlık yapar. Kardeşlerinden ekserisi, kendinden evvel vefât eyler. Birâderlerinden en mesudu ve en zengini olur. Onlara malını infâk eder ve kusurlarına bakmaz.

Babası ve Anası Hanesi

Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Ana-babasına itaatli ve hayırlı olur. Evlatların en güzeli, en sevgilisidir. Merih gâlip olursa, velidesi evvel vefât eder. Müşteri gâlip olursa pederi evvel vefât eder. Onlardan az bir mal, bir bostan (arazi) ve bir hâneye (eve) mirasçı olur. Bu miras dolayısıyla bir kardeşiyle davaya düşer. Geldiği gibi elinden gideceği cihetle, bundan hiç istifâde edemez.

Evladı ve Ahfadı Hanesi

Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Erkek ve kız evlatları vardır. Ekserisi vefât eder. Bir veya üçü yaşar.

Bunlardan çok hayır görür ve mesrur olur. Birinin vefatı, pek ziyâde hüzün çekmesine sebep olur. Biri de itaatsizlik yaparak babasından ayrılır. Bu da ona keder verir.

Hastalığı ve İlleti Hanesi

Burcu Cedy ve talii Zühal'dir. 2 yaşında ve 5 yaşında iken ölüm tehlikesi vardır. Ekser hastalığı yubuset, safra ve sevdadan neş'et eder.
Sık sık baş ağrısı ve sancı çeker. Ara sıra müshil alıp ayaklarını iç yağıyla yağlamalı. Safrası gâlip olursa 10 dirhem sinameki, 5 dirhem hıyarşenbe, 15 dirhem demirhindi alıp bunlarıgüzelce döğdükten sonra üzerine 15 dirhem şeker ilâve ederek ateşte ısıtıp içmeli. Bu müshil, ne kadar sofra varsa izâle eder. Def-i tab'dan sonra et suyu içmelidir. En iyi ilacı budur.

Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi

Burcu Delv ve yıldızı Zühaldir. Tek kadunlarla izdivaç eder. Pek küçük iken kadınlarla münasebeti olur. Kuvvet-i recüliyesi ziyâdedir. İlk karısını boşar veya vefat eder. Malını bir kadın yer. Bunun sebebiyle kahredip mahkemeye düşer. Kadınlarla münasebetten dolayı ceza görür.

Korkusu ve Mevti Hânesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Senenin talii bunlar olur ise korku vardır. O sene pazartesi günü hastalanırsa vefât eder. Bu da 7, 14, 28 ve 40 yaşlarında olur. Eğer bunlardan kurtulursa 74 sene yaşar.
Sefer ve Hareketi Hânesi

Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Yolculuğu sevmez. Şayet gider ise çok yorgunluk ve meşakkat görür. Seferde kendisi için hayır yoktur. Bir yere gitmeyip oturmak daha iyidir. Mutlaka yola gitmek lazım gelse salı günü başlamak üzere şark veya kıble cihetine gitsin. Seferinde denize gark olmak korkusu vardır. Ölümü gözü önünde görür ve bundan necat bulur. Hacca ve ziyaret-i Nebi'ye gitmesi muhakkaktır.

İzzet ve İkbâli Hânesi

Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Gerek küçük iken ve gerekse büyük iken halk, bilhassa ekabir ve makam sahipleri katında sevimli, mükerrem ve muhterem olur. Kadri yüce bir zattan hayır ve rif'at bulur. Dostları çok fakat akrabası düşmanı olur.

Amâl ve Arzusu Hânesi

Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Bir şeye azm ve himmet ederse onu icra etmeden bırakmaz. Re'yinde acul, akıbeti emin, sireti güzel olur. Çok rüya görür. Amal ve arzusunun ekserisine erişir. Nimet ve saadet içerisinde vefât eder.

Düşmanları ve Haedçileri Hânesi

Burcu Seretan ve talii Kamer'dir. Erkek ve kadın her renkten düşmanı çoktur. Sarı benizli ve yüzünde bir alamet olan bir erkekten korkusu vardır. O, bunun helâkine gayret eder. Ondan sakınmalıdır. Ziraat ve şirkette bahtı yoktur. Hamel, Esed ve Kavs gibi burcu nâri olan zevce ve ahbab muvafıktır. Seretân, Akrep ve Hut gibi mâi burçlulardan sakınmalıdır. Çünkü bu gibilerle ne kadar musahabet eder ise etsin ona düşmandırlar.
En münasip hayvan erkek, doru ve kara attır. 
Elbise için keten ve yün iyidir.


Aslan Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burçta doğan kadınlar sarıya meyyâl beyaz benizli, kısa kollu, geniş göğüslü, büyük burunlu, geniş ağızlı, seyrek saçlı, eli açık, azizü'n-nefs, cevciyeti hoş, evlâdı az, gözünde zayıflık veya bir ayıp, yüzünde âşikar bir eser olan bir kadındır. Halkın şerrinden, dedikodusundan korkar. Orta yaşlarında bir parasız derecesinde fakr-u zarurete düçâr olup sonradan servet elde eder. Bir hayli gencin malını yer. İlk zevci bunun kahrından telef olur. Ekser evlâdı erkek olacağından nazara uğrar. İşlemediği bir şeyden dolayı itham olunur. Esmer benizli bir erkekten sakınmalıdır. Çünkü malını yer ve kendisine fenalık eder. Erkeklerden çok zarar ve felakete uğrar. Denizde gark olmak (boğulmak) tehlikesine mâruz olup ölümü gözü önünde görür ve sonra kurtulur. 70 veya 80 sene yaşar.

Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa; esmer veyâ buğday benizli, parlak saçlı, tatlı gözlü, çatık kaşlı, büyük butunlu, seyrek dişli, mekr ve hud'a sahibesi, gazabı ve hiddeti pek şiddetli, düşmanı öok, hasedçisi fazla bir kadındır. Başında bir ben vardır. Avret mahallinde de bir ben veya eser bulunur.Soğuk sudan korku vardır. Mülk veya mal sahibi olur. Evlatları (çoğu) erkek doğar.Vatanından sefer eder. Başından bir veya üç nikâh geçer. Halkla pek ziyâde münâsebette bulunaktan kaçınmalıdır.

İkinci Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa; saf beyaz benizli, geniş göğüslü, kalın boyunlu, güzel yüzlü, ateşin bakışlı, sarı veya kırmızıya meyyâl saçlı, nikâh ve zevcde vahtı yâver, evlâdı erkek ve kız, tab'an (yaratılış olarak) kıskanç, çabuk kızan, bilgili, akıllı, sanat sahibesi olur. Eğer doğum gününde Müşteri şerefte ise ehl-i beytinin âmiri ve reisi; çok mal sahibi, kadri yüce olur. Bir kavme emir ve nehiy eder. Hayırlı günü perşembe ve pazardır. Gençlere meyyâl olup onlara karşı zayıftır. Yüksek bir yerden düşmekten korku vardır. Kadınlardan çok hile ve mekideye mâruz kalır. Kumral ve sarı saçlı bir kadından hazer etmeli, uzak durmalıdır; çünkü düşmanı olup helâkine, kendisini yok etmeye çalışır.

Üçüncü Vecih: Merih'e mütenâzır olursa; beyaz benizli, sarı veyâ kumral saçlı, ince kaşlı, zayıf vücutlu, ince ve kırmızı dudaklı, şehveti kuvvetli olduğundan mukarenete fevkalâde meyyâl, erkeklerce rağbet olunan bir kadın olup yüzünde veya kolalrında bir alamet, göğsünde siyah bir ben, göbeğinin altında bir eser vardır. Pek az evlâdı olur. Bunlar da erkektir. Belki mizâcının tesiriyle kısırdır. Sık sık baş ağrısından şikâyet eder. Gözleri, göz ağrısına kabiliyetlidir (yatkındır). Limonata ve demirhindi şerbeti faydalıdır. Başından çift nikâh geçer. Tab'an (yaratılış olarak) kıskançtır. İlk zevcinden talak ile veya vefât dolayısıyla ayrılır. Zevk ve safâyı ve (düğün-) derneği
sever. İhtiyarladıkça iyi bir hale kavuşup hacca gider.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Esed ce talii Güneş'tir. Hayatı güzel geçer. İyi yaşar. Niyeti sâfidir. Yüzü güleç olup kin ve hileden, hasedden âridir. Fevkalâde emindir. Eğlenceyi sever. Cömert olup iyilik ettiklerinden bahtı yoktur. Halk ile fazla iç içe bulunmaktan kaçınması hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe rızkı artar.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Küçük iken zengin olup sonradan malı artar. Faydası olmayan ve şüretmeyen (kadir kıymet bilmeyen) kimselere ihsân eder. Ömrünün sonlarında biraz zarurete uğrar ise de Cenab-ı Hak'kın lütfuyla ihtiyarlığında halktan müstağni yaşar. Mal ve mülkü artar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Mizân ve talii Zühre'dir. Eğer Müşteri'ye münâzırlardan ise kardeşlerinin ekseri erkek, eğer Merih'e mütenâzırlardan ise çoğu kız olur. Onlarla iyi geçinemediğinden görüşmez. Bir mülk veyâ mirâs dolayısıyla aralarında husumet olur. Bilhassa kız kardeşlerinden çok sakınmalıdır.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Çocuk iken babası ve anaı kendini sevmezler. Validesinin sütünden başka bir süt emer. Merih'e veyâ Zühâl'e mütenâzır ise validesi babasından evvel vefât eder. Miras yer ise de faydası olmaz. Geldiği gibi gider.
Evlâd ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Evlâdı erkek ve kızlardan terekküp eder. Yahut hararet mizacı dolayısıyla hiç doğurmaz., düşürür. Bu yüzden hastalığa uğrar ve sonra şifa bulur. Son oğlu yüzünden hayır görür.
Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Ekser hastalığı dancı, sevda galebesi, soğuk almak ve yeldir. Müshil almak, kimyon, demirhindi, bal yemek faydalıdır. Safra ve sevdanın galebesinden neş'et eden hastalıkları için5 dirhem halile ve bir o kadar da demirhindi alıp güzelce dövdükten sonra 1-2 okka suda mükemmel kaynatmalı ve sonra 15 dirhem hıyarperşembe, 30 dirhem şeker, 1 danik mahmude ve o miktarda ravend, 2 dirhem bademyağı ilave edip bundan 5 dirhem kadarını menekşe şerbeti ile sık sık içmelidir.Bu sayede tabiatıintizama girereksafran döker ve sebep olduğu hastalıklar zâil olur. En büyük ilâcı budur.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Beyaz benizli erkekler pek muvafıktır. Esmer benizliler münasip olmaz. İki veya dört nikâh geçirir. İlk zevciyle iyi geçinemez. Kocasını kahreder, sonra kocalarından kendi kahır görür. Malını mülkünü yerler. Nikâhsız erkeklerden etrafında dolaşan çok olur. Bunlar malından bir haylini israf ettirirler. Kendisi de zevclerinden miras yer. Bir kadın, kendisine büyü yapar.

Korku ve Mevti Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Gerek zevci ve gerek malı dolayısıyla felakete uğramaktan, senenin talii bu burçta olursa 7, 14 veya 28 yaşında ölüm tehlikesi vardır. Eğerbunlardan kurtulursa ve 40 yaşını da geçirirse 75 sene yaşar ve ahfâdını büyütür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Seferde bahtı yokturç Ne kadar az yolculuk ederse o kadar iyidir. En iyi seferi, salı günü sabahleyin şark cihetine doğru olan yolculuğudur. Yolculuğu sırasında boğulmak tehlikesine maruz kalır. Biiznillahi teâlâ bundan halâs olur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Büyükler ve ileri gelenler indinde makbul ve muteber olur. Kadınlardan talii yoktur. Ona şiddetle buğz ve düşmanlık ederler. Sarı benizli veya esmer, orta boylu bir kadından korku vardır. Bu, onun hânesinin harap olmasına çalışır. Ondan sakınmalıdır.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Hergün ve hatta her saat başka bir şey emel eder. Ümid ve emel ettiği şeye âhir ömründe (ömrünün sonlarında) nâil olur. Akıbeti iyidir. Azmettiği bir şeydenmümkün değil sarfınazar etmez ve buna da muvaffak olur. Nimet ve refâh içerisinde vefât eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Düşmanalrı ve hasedçileri çok olur. Düşmanlarından ekserisi kadınlardır.Ekmeğini her yiyen, ona fenalık etmeye çalışır. Sırrını kadınlara haber evrdiğinden biri tarafından sihir yapılması tehlikesi ve bir kadının onu zevcinden ayırması ihtimâli vardır. Kadınlar meyânında talii yoktur. Gerek kadın ve gerek erkek dost, arkadaş ve şerik olmak üzere talii Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri olanlar münasiptir. Talii Seretan, Akrep ve Hut gibi mâi olanlardan sakınmalıdır.


Başak Erkeği'nin Yıldıznâmesi:

Bu burçta doğanlar, beyaz benizli, uzun boylu, büyük ayaklı olup bir ayağında aksaklık, ya yara yahut da bir kusur vardır. Kadınları çok sever. Yürüdüğü zaman tekmil vücuduyla sallanır. Yüzünde bir eser veya siyah bir ben olur. Dizlerinde ağrı hisseder. Hareketi sevmez. Kız evlâdı çok olur. Şehveti galip ve cimaa (cinsel ilişki) muhabbetlidir. Hazık ve zeki olup çocukla çocuk, büyükle büyüktür. Ziraat ve hiradet münasiptir. Birçok esbaba nail olur. Gözü ile gördüğü şeyi eliyle yapar. Salı günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebep olacaktır.

Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Güneş mütenazır olursa, Güneş rengi gibi sarıya meyyâl beyaz benizli, sarı saçlı, uzun boylu, balık etli; ağzı, gözü, kaşı güzel; dudakları mutedil olur. Çabuk ve şiddetli kızar ve yine çabuk barışır. Ümera ve ekabirden (devlet büyüklerinden) bahtı vardır. Kadınalrla talii iyidir. Yüzünde çiçek bozuğu veyâ çil veya leke veyahut da bir ben olur. Arkasında ve ayaklarında alamet vardır. Şehvete düşkün, mizacı safravidir. Ekseriya başı döne. Hükümetten çok zahmet görür ve kurtulur.

2. Vecih: Zühre'ye mütenazır olursa, beyaz benizli, yeşile meyyâl sarı saçlı, uzuna yakın boylu, mütenasip endâmlı, sözü sevilir, çocukken erkekler ve büyükken de kadınlar indinde sevgilidir. Güzel kokuyu ve rengi, iş ve nuşu, ferah ve süruru, bağ ve bahçeyi, güzel sesi ve çalgıyı sever. Kâr ve kesbi (kazancı) yerinde, nefsi aziz, biraz mağrur, kendini beğenir ve zariftir. Yüzünde veyâ kolunda veya arkasında bir alamet vardır. İhtiyarlığında büyük zahmetler çeker. Kâr ve kesbinde (kazancında) haset edilir. Tekeizdivaç eder.

3. Vecih: Utarid'e mütenâzır olursa, esmer veyâ sarı benizli, uzun boylu, güzel yüzlü, şişman vücutlu, kaşları çatık olur. Gözünde bir alamet vardır. Kalem erbâbı ile makâm sahiplerinden bahtı açıktır. Zulme uğrar ve cerime verir. Dizlerinden veyâ ayaklarından ağrıya uğrar. Vücudunda kaşıntı olur. O zaman muvafık bir müshil alıp sonra da biraz kükğrt çiçeği ile biraz şekeri karııştırıp sabahları aç karnına birer kahve kaşığı yemelidir. Biiznillâhi tealâ bundan kurtulur.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Sümbüle ve yıldızı Utarid'dir. Niyeti doğru, hayatı mesut, maişeti müreffeh olur. Tevbe, salâh (kurtuluş) ve din ile müzeyyen bulunur. Sırrını düşmanına söyler. (Kadrini) Bilen ve bilmeyene iyilik eder. Akıbeti hayır ve selâmettir. Yaşı büyüdükçe kıymet ve itibârı artar. Hâli salâh peyda edip şan ve şerefi ziyâdeleşir. Nimet ve refâh içerisinde irtihal (vefât) eder.

Malı ve Ticareti Hânesi: Burcu Mizân ve talii Zühre'dir. Zahmet ve meşakkatle kazandığı maldan hayatta iken azıcık bir kısımla yetinerek geçinir. Kâh fakir ve kâh zengin olur. Malına bir kuruş haram girer ise (bu), cümlesini götürür. Daha sonra hayatının sonuna kadar geçinecek mala sahip olur.

Kardeş ve Kız Kardeşi Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Erkek ve kız kardeşleri olup ekseriyle kavlen ve fiilen muvafık (barış içinde) olur. Eğer Şems'e mütenâzırlardan ise, kardeşleri erkek ve kendine muarız (kavgalı) olurlar. Ekserisini defneder. Vatanından gurbete gider ve sonra avdet eyler (geri döner). Kardeşlerinden düşmanlık görür ve onlara gâlip ve muzaffer olur.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteridir. Ana-babasının muhabbetine nâil olup onlar indinde (katında) muazzez (aziz, çok sevilir) olur. Biraderlerinden en güzelidir. Eğer Zühre'ye mütenâzırlardan ise pederi, validesinden evvel vefât eder. Onlardan miras yer ise de bunu telef eder ve elinde bir şey kalamz. Ondan bir fayda görmez. Ebeveynine itaatkâr ve bağlı olup onların hayır dualarına mazhâr olur.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâldir. Ekser evlâdı kız olur. Erkek evlâdından hayır görmez. Ekserisi vefât edip biri kalır. (bu yüzden) Evlâdı tek olur. Onlar yüzünden çok zahmet çeker.

Hastalığı ve İlleti Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. Ekser hastalıkları soğuktan ve yubusetten olup sancı, yel, dşz ağrıları ve baş ağrısı gibi şeylerdir. Bal, helile, yağ, müshil ve kahve faydalıdır.

Zevcesi ve Muvassalâtı Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Döt karı alır. İlk zevcesinden talak (boşanma) veyâ ölüm ile ayrılır. İkinci zevcesi, ömrünün sonuna kadar onunla beraber yaşar. Üçüncü ve dördüncü zevceleri de kendinden evvel vefât ederler. Nikâhlısı olmayan bir kadın, malını yer ve onu kahreder. Kadınlar yüzünden zarar görür.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Hamel ve talii Merih'tir. Senenin talii, bu burç ve yıldızda olur ise ve hastalığı salı günü başlarsa; 7, 14 ve 28 yaşlarında ölüm korkusu vardır. Bunları geçirirse (atlatırsa) 75 veyâhut 83 sene ömür sürer.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Sefer (yolculuk) hayırlıdır. En iyi yolculuğu cuma günü sabahleyin başlayan ve şark veya kıble tarafına olan yolculuktur. Çok yolculuk yapar. Bunlarda çok zahmet ve yorgunluk çeker. Karada yalnız sefer etmesin; hırsızlık, malının çalınmasu melhuzdur. Deniz seferi, kara seferinden hayırlıdır.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Umera, vezirler, ekâbi, kalem ve makam sahipleri nezdinden muhterem biri olur. Kadri yüce bir kimse ile musahabet edip ondan çok hayır görür, şeref ve kadri artar. Herkes, kendisini sever. Akıbeti hayırlı, sohbeti sevimli, muazzez ve muhterem olup kendini her gören, ondan ayrılmak istemez.

Amâl ve Arzusu Hânesi: Burcu Seratan ve yıldızı Kamer'dir. Birçok şeyi arzular, bunlardan ekserisibe nail olur. Büyük bir saadet içerisinde vefât eder. Dini kavi, hali iyi ve hâlis tevbeye mazhâr olup hüsn-i yakin sahibi bulunur. Çok ve hayırlı rüyâlar görür. Bir işe azmedince ondan dönmez. Behemehal icrâ eder.

Düşmanı ve Hasetçileri Hanesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Ekser düşmanı köle, câriye ve hizmetkârlarındandır. Sarı benizli, iri vücutlu bir adamdan korku vardır. Bu, onun zararına çalışır. Cenab- Hak, düşmanlarına ve hasetçilerine karşı onu hıfzeyler. Akrabası ona ona hasede derler. Malını yerler ve istifade ederler. Sonra da arkasından söz söylerler. Talii Cedy, Sünbüle ve Sevr gibi türabi (toprak) olan zevce ve dost muvafık olup Cevza, Mizan ve Delv gibi talii hevai (hava) olanlardan sakınmalıdır. Çünkü düşmanları onlardır. Münasip hayvan, siyah ve doru ksırak; maden gümüş taşlardan zümrüt, elbiseden beyaz, lacivert ve yeşil renklerdir.

Başak Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burcun tesiri altında doğan kadın sarıya meyyâl benizli, orta boylu, baldırları ve ayakları ayrı, oynak tabiatlı, şehvetperest, yürüdüğü zaman iki tarafa salınır. Endamı mütenasip, ne pek kalınca ne pek ince, göz ve baş ağrısına müsait, başında ve karnında ve avret yeri üstünde bir alamet olan, re'y ve tedbir sahibesi bir kadındır. Zarif ve akıllı olup büyükle büyük ve küçüke küçüktür. Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Şems'e mütenâzır olursa sarımtrak benizli, orta boylu, sarıya meyyâl kumral ve gür saçlı, güzel yüz ve kaşlı, mütenâsip endamlı, gazabı şiddetli ve rızası çabuk, ahbab ve dostu çok, tab'ında hile ve mekre meyyâl, büyüklerden bahtı yaver, mal sahibi, ailesi arasında muhterem bir kadındır. Göz ve baş ağrılarıyla safra galebesine kabiliyetlidir.

İkinci Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa sarımtrak beyaz benizli, güzel yüzlü, uzunca boylu, kolları uzun, düzgün sözlü, ruhu hafif, eğlenceyi ve zineti sever, cimaâ düşkün, biraz mütekebbir (kibirli) ve izzet-i nefse sahip, hiddet ve gazabı şiddetli,bir hâlde sebât etmez, erkekleri hüsn-ü cemâliyle teşhir eder, zevcinin muhabbetini kazanır bir kadındır.

Üçüncü Vecih: Utarid'e mütenâzır olursa esmere yakın buğday benizli, güzel göz ve kaşlı, çehresi sevimli, yüz hatları mütenâsip, zeki, akıllı ve maharetli, her gördüğü şeyi yapa(bili)r, re'y ve tedbir sahibi, erkekler indinde mahbub (aşık olunacak) bir kadın olup yüzünde ve karnında bir alâmet vardır. Ekser dostları büyük adamlardır.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Hayatı güzel geçer.Maişeti mutavassıt (ortalama) olur. Kalbinin savfeti (temizliği) sebebiyle sırrını herkese açar. Eli açıktır. İyilik ettiklerinden fenâlık görür. Esmer benizli, kısa boyunlu bir kadından sakınmalıdır. Çünkü hanesini (yuvasını) harap etmeye (yıkmaya) çalışır. Kadınlardan birçok fenâlık görür.

Mal ve Ticâreti Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Kendisine refâh temin edecek kadar malı olur. Kâh zengin ve kâh fakirdir. Haramla bahtı yoktur. Malına bir damla haram girer ise cümlesii alıp götürür. Orta yaşlarında malını yiyecek bir erkek yüzünde zarurete düçar olur (sıkıntıya düşer). Sonra yine âhir ömrüne kadar müreffeh yaşayacak mal eline geçer.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Kız ve erkek kardeşleri olur. Kendisi, bunların en zenginidir. Kardeşleri re'yi altında olup sözünü dinlerler. Eğer Şems'e mütenâzırlardan ise kardeşleriyle arasında şeker renklik olur. Ekserisini defneder. Onlardan ayrılır sonra birleşir. Aralarında dava ve münâzaa zuhur eder ve gâlip gelir.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Ekserisi erkek olmak üzere müteaddit evlâdı olur. Bunlardan bazıları kendisinden evvel vefât ederler. Evlatlarından hürmet ve itaat görür.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. Büyüklüğünde birçok hastalıklara ve illetlere uğrar. Bütün vücudunda sızılar olur li bu da safra ve balgamın galebesinden, havanın etkilerinden neş'et eder. Daima tabiatını mülayim tutmak için müshil kullanmak, demirhindi şerbeti içmek, bal yemek, bir miktar halile ve sinamekiyi kâfi miktarda şekerle güzelce dövdükten sonra hergün sabahleyin birer kahve kaşığı almak, kendisi için faydalıdır. Koyun ve sığır etlerinden mümkün mertebe kaçınmalı ve az yemelidir.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Başından bir veya üç nikâh geçer. Genç iken birçok talipleri zuhur etse de birinci ve ikinci talip ile izdivaç edemez. Erkeklerden bahtı açıktır. Zevci ve zevcleri ile güzel geçim yapar. İlk zevci vefât etmek ve ikinci zevcinden de malını yiyip isrâf eykediği cihetle boşanma ihtimali vardır.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Hamel ve talii Merih'tir. 7 aydan 12 aylığa kadar olan müddetle 14 yaşında iken senenin talii bu burç ve yıldızda olur ise ölüm korkusu vardır. Eğer bunlardan kurtulur ise 75 yaşına kadar yaşar. Ölüm sebebi, salı günü başlayan bir hastalıktır.

Yolculuğu ve Kareketleri Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. İkamet, seferden hayırlıdır. Çünkü yolculuk ederse çok zahmet çeker ve zarar eder. Behemehal yolculuk icape derse Çarşamba günü sabahleyin hareket etsin ve kıbleye müteveccihen yola çıksın. Çok rüya görürse de hepsini uyanmadan evvel unutur.

İzzeti ve İkbâli Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Ekâbir ve kalem indinde bahtı vardır. Hemen her yerde mükerrem ve muhterem olur. Kadri yüce bir adam ile refâkat eder ve ondan çok hayır ve şerefe erer.

Emel ve Ricâsı Hânesi: Burcu Seretan ve talii Kamer'dir. Birçok şeyler emel eder. Zihnine gelip azmeylediği şeye muvaffak olmadıkça vazgeçmez, sebat eder. Ümidinin büyük kısmına muvaffak olur. Akıbeti hayırlıdır. Nimet ve refâh içinde vefât eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Düşmanlarının çoğu sarı veyâ buğday benizli kadınlardır. Bunlar, kendisine hased eder ve helâkine çalışırlar. Aleyhinde yalan söz söylerler. Esmer benizli bir kadının ona büyü yaparak metruk (ıssız) bir kabre koyması melhuzdur. Bundan sakınmalıdır. Erkek ve kadın dost, ahbab ve şerik olmak için talii Sevt, Sünbüle ve Cedy gibi türabi olanalr muvaffak (uygun) olup yıldızı Cevza, Mizan ve Delv gibi Hevâi olanalrdan sakınmak lazımdır. Çünkü en büyük düşmanları bunlardır.

Sık sık hamama girmek, kahve içmek, her sıcak ve ratıp şeyleri yemek münasiptir. Hayırlı günü çarşamba, hayırsız günü salıdır. Hayvanlardan siyah ve açık doru kısraklar, elbiseden pamuk, keten yün, renklerden beyaz, yeşil e mavi muvafıktır. Münasip madeni gümüş, taşı zümrüt ve akiktir.


Terazi Erkeği'nin Yıldıznâmesi:

Bunun tesir ve nüfuzu altında doğan beyaz benizli, güzel yüzlü, orta boylu, yuvarlak çehreli, ince ve güzel dudaklı, orta burunlu, orta ağızlı ve siyah gözlü olur. Akıllı, zarif, izzet-i nefs sahibi ve çalışkan olur. Ancak bir işte sebat etmez (karar kılmaz). Kendisini her gören sever. Sık sık hasta olur. Zineti, bağ ve bostanda safayı arar.

Demir aletle yaralanmak, yanmak veyâhut bir hayvan tarafından ısırılmak tehlikesi vardır. Perşembe veyâ çarşamba günü başlamak üzere bir ağır hastalık geçirecektir. 7, 14 ve 72 yaşlarında üç geçidi (ölüm tehlikesi) vardır. Bunlardan kurtulursa ahfâdının evlâdını görünceye kadar çok yaşar. Hayırlı günü cuma ve hayırsız günü perşembe ve çarşamba gecesidir. Kapısı garba müteveccih olan (batıya bakan) hânede ikâmet münâsiptir. Ekseri hastalığı, dem ve safra galebesi, baş ağrısı ve böğür sancısıdır.

Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl benizli; yüzü, gözü ve kaşları güzel; çehresi yuvarlak, yanakları tombul, dişleri beyaz ve muntazam, endâmı mütenâsip ve uzunc boylu olur. Tatlı sözlü, güzel seslidir. Bir mekandan diğer mekana intikâli sever. Hilâlin dolduğu zaman vücudu semizler ve ayın olmaya başladığı zaman incelir. Kadınlarla muaşereti sever. Evlattan ksımeti azdır. Yaşı ilerlediği sıralarda hükümetten şiddet görür ve malı elinden gider. Aslında denâet olan, esmer benizli, yüzünde âşikâr bir eser bulunan birinden korku vardır; çünkü en büyük düşmanı odur. Onun helâkine çalıştığt ve fenâlığını istediği cihetle ondan sakınmak icâb eder. Cenâb-ı Hak, ondan ve diğer düşmanlarından muhafaza edicidir.

İkinci Vecih: Zühâl'e mütenâzır olan esmer veyâ buğday benizli, sarı veyâ kumral saçlı olur. Orta boylu, birbirine yakın kaşlı, elâ gözlü, mütenâsip çehreli, nâfiz nazarlı (bakışlı) oluptahammül edilemez derecede ahlâkı şedid, kazancı yolunda, düimanlarına gâlip olur. Gençliğinde çok hastalanır. Yüksek bir yerden düşmek veyâ bir hayvan tarafından ısırılmak tehlikesi vardır. Akıbeti hayırlıdır. Hile ve hud'ası çok, iknâ gücü yerindedir. Hâkimler tarafından zulüm görür ve bundan kurtulur. Birçok kadınla gayrımeşru münâsebeti vardır. Nikâhsız bir evlâdı olur. Ebeveyninden ayrı olarak yaşar. Rey ve tedbiri kuvvetli olupkimsenin sözünü dinlemez.

Üçüncü Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa; sarıya mütemâyil beyaz benizli, güzel gözlü, ince dudaklı, orta boylu; kaşı, ağzı, burnu mütenâsip olur. Tab'ında fesadı çok oluphalkın ve dostların malından geçinir. İhtiyarlığında salâh-ı hâle ve tövbeye nâil olur. Alışverişte, alma-vermede bahtı yâverdir. Evlatlarının çoğu kız olur. Bir kadın yüzünden çok zahmet ve zarar görür. Beyaz bal, zencefil gibi şeyler faydalıdır.Elinde bir sanatı olup onunla refâh içinde hayatını sürdürür.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Mizân ve talii Zühre'dir. Hayatı mesut geçer ve iyi yaşar. Doğru sözlü olmakla beraber bâzen bir şeyin musallat olmsayı sebebiyle yalan söyler. Herkese sır verir. Herkese iyilik eder. Akıbeti sâlimdir. Yaşı lerledikçe kadri artar, şânı yücelir, ahvâli salâh bulur. Nimet ve servet içinde vefât eder.

Kesbi ve Malı Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Büyüdüğünde zengin ve halkın ilgi duyduğu biri olur. Yaşı ilerledikçe rızkı ve serveti artar.Ömrünün sonunda zarurete düşer; fakat sonra refâha kavuşur.

Kardeşi ve Kız Kardeşi Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Erkek kardeşleri az olur. Eğer Kamer'e mütenâzırlardan ise kız kardeşleri, Zühâl'e mütenâzırlardan ise erkek kardeşleri çok olur. Bunlarla güzel bir geçim sağlayamaz. Bu talii sahibine hased ederler. Ne kadar onlardan uzak olur ise o kadar hayırlıdır.

Peder ve Validesi Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Zühâldir. Babası ve anası nezdinde kardeşlerinin cümlesinden ziyâde sevimli ve umum indinde biraderlerinden daha muhterem olur. Pederi, validesinden daha evvel vefât eder. Eğer Zühâl'e mütenâzırlardan ise, validesi daha evvel irtihâl eyler. Onlardan az bir miras yer ve bu yüzden davaya düşer. Mirastan eline geçen zâyi olur.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu delv ve talii Zühâldir. Evlâdında ekseriyet erkekelrde olur. Bunlardan biri vefât eder. Bundan dolayı şiddetli bir hüzün ve teessüre düşer. Evlâtlarından bahtı yoktur.

Hastalık ve İlleti Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Daha ço khastalığı zükâm (nezle), balgam, yel, kalp ve mafsal sancıları olup kış zamanlarında kanlı basur tehlikesine mâruzdur. Hararetli macunlar, kimyonlu yemekler yemeli, mercimek ve emsâli hububat ile süt ve yoğurttan, ağır yiyeceklerden sakınmalıdır. Hasta olduğu zaman müshil almak, kuvvetlendirici ilaçlar almak icâb eder.

Zevcesi ve Muvasalâtı Hânesi: Burcu Hamel ve Merihtir. En iyi zevcesi, kırmızıya mail beyaz benizli olandır. Tek izdivâç yapar. İlk zevcesiyle kaynaşamaz. İkinci zevcesiyle deyaşayamaz. Kadınlar yüzünden mutazarrır olur. Kadınlardan son derece sakınmalıdır. Çünkü malını bir kadın yer, onun yüzünden hâkimlerin huzuruna gider. Birçok müşkilât, gâm ve kederden sonra halâs olur (kurtuluşa erer).

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Senenin talii, bu burç ve yıldızda olduğu zaman, onun için tehlikelidir. 7 aylıkken, 20 aylıkken, büluğ (ergenlik) çağında, 22 ve 33 yaşlarında ölüm korkusu vardır. Bunlardan kurtulursa en az 47 sene ömür sürer.

Yolculuğu ve Rüyâsı Hânesi: Burcu Cevzâ ve talii Utarid'dir. En hayırlı seferi çarşamba günü sabahleyin başlayan ve garp (batı) cihetine olan yolculuktur. Deniz seferi, kara seferinden hayırlıdır. Kadri yüce bir zattan hayır görür ve onun indinde muazzez ve muhterem olur. Seferinde birçok hayır gördükten sonra sâlimen vatanına döner.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Devlet adamları tarafından izzet ve ululuğa erer. Eğer doğumu zamanında Kamer mesud ise bir kavme hâkim veyâ reis olur. Eğer menhus ise, emir ve hüküm altında bulunur. Büyüklerden hürmet ve izzet görür.

Ricâsı ve Amâli Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Emel ve arzusu çok olur. Birşeye himmete derse, onu icrâ etmeden dönmez. Çok rüyâ görür.Re'yinde acelecidir. Akıbeti emin ve sıreti güzel olur. Nimet ve refâh içerisinde irtihâl eder.

Düşman ve Hasetçileri Hânesi: Burcu Sünbüle ve Talii Utarit'tir. Gerek kadın ve gerek erkek düşmanları, beraber oturup kalkan ve ekmeğini yiyenlerden olur. Düşmanları ona büyük hile ve tuzak yaparlar ise de bunlardan biiznillah halâs olur (kurtulur).

Akrabası, ona husumette yabancılardan daha ileri giderler. Esmer benizli ve yüzünde alamet olan bir adamdan korku vardır. Çünkü onun helâk olmasına gayret sarfeder. Yıldızı Cevzâ, Mizân ve Delv gibi hevai (hava) olanlarona muvafıktır. Cedy, Sünbüle ve Sevr gibi talii târabi (toprak) olanlardan sakınmalıdır.

En münâsip hayvan, yağız ve doru erkek attır. Brinden hâceti var ise, cuma günü sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur. Yeni y gördüğünde erkek yüzüne bakmalıdır.
En iyi elbise, keten ve yündür. Münâsip ve muvafık renkler; mai (mavi), yeşil ve sarıdır. Madenlerden bakır, sarı bakır ile gümüş; taşlardan zebercet ve yâkut hayırlıdır.

Terazi Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burç ve yıldızın tesiri altında doğan kadın için de üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl beyaz benizli, güzel yüzlü, orta boylu, kalın vücutlu, yuvarlak çehreli, baygın bakışlı, ince ve kavisli kaşlı bir kadın olup izzet-i nefis sahibi, zeki ve mâhir, herkes indinde sevimli, güzel kokuları, zinet ve ihtişamı, zevk ve safayı sever, şehevi kuvveti pek az, cimâ ve mukarenetten sakınan, fettan, mal ve servete istekli, erkeklerden çekici olur. Tabiatı zayıf, lisânı latif, akıllı ve zekidir. Göbeğinin altında bir ben ve göğsünde bir alamet vardır. Birçok hastalıklara mâruzdur. Kanı galeyanda, safranı gâlip olduğundan ekseri baş ağrısı ve baş dönmesinden muzdarip olur. Mide ve ciğerinde ağrı ve sancıdan ızdırap çeker. Kan aldırmak, müshil almak, nilüfer şerbeti içmek faydalıdır.

İkinci Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa, esmer veya buğday benizli, kalın dudaklı, çatık kaşlı, geniş göğüslü, orta boylu, şişman, tedbir ve zekası mutavassıt bir kadındır. Zevk ve safayı sever. Müsrif, hile ve hud'aya müsait, tabiatı fasid, cimri ve kalbi katı, tuzlu ve ekşiye istekli, ekser vakitlerini rahatsız geçirir.

Üçüncü Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa; ya beyaz yahut kırmızıya meyyâl sarı benizli, şehlâ gözlü, ince vücutlu, ince ve kırmızı dudaklı, sırrını gizlemez, kendisine buğzedenleri dost sanır, nasihat edenleri düşman addeder bir kadın olup mal ve mülkü çok, kadri yüce bir adamın muhabbetine nail olmuştur. Ticarette talii yâverdir.Yanağında ve göğsünde bir alamet, göbeğinin yanında ve avret yerinin tam üstünde siyah bir ben vardır. Mukarenet esnasında müteharrik olur. Serbest tavrı ve mizacı dolayısıyla hakkında öte beri söz söylenir. Yaşı ilerledikçe serveti artar. İhtiyarlığında tevbeye ve iyi hâle nâil olur.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Mizân ve yıldızı Zühre'dir. Hayatı kâh rahat, kâh zahmetli geçer. Bazen iyi, bazen de fenâ yaşar. Kalbinde fesad olmadığından sırrını herkese açar ve herkesin yüzüne güler. Zevk ve safayı, bağ ve bahçeyi sever. Kime iyilik ederse fenalık görür.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Topladığı malı faydası olmayan adamlara yedirir. Birçok malını erkekler yer. Zarurete düşer ise de refah kazanır. Çaba ve gayreti ve elinin emeğiyle topladığı serveti, ömrünün sonuna değin yer ve içer.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Gerek erkek ve gerek kız kardeşleri içinde en ziyâde bahtı yâver olan ve ebeveyni için en sevgili olanı kendisidir. Bunların birtakımı ile imtizaç edip bir kısmı ile ülfet edemez. Aralarında kavga ve nizâ olu. Ekseri kardeşlerini eliyle defneder.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühal'dir. Peder ve vâlidesine ştaatkâr olup onlar da kendisinden râzı olurlar. Zühâl'e mütenâzırlardan ise, pederi vâlidesinden evvel vefât eder. Eğer Kamer'e mütenâzırlardan ise vâlidesi daha evvel vefât eder. Bunlardan miras olarak eline mal ve mülk geçer; lâkin bu yüzden hasımlaşır ve mahkemeye düşer.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Evladları erkektir. Ancak bu hususta bahtı azdır. Birkaç defa düşük yapar. Birkaçı da büyüdükten sonra vefât eyler. Hele bir oğlunun vefâtı, kendisini fevkalâde hüzne gark eder.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. En ziyâde hastalıkları, balgamın galebesi, kan galeyanı, bel ve yarım baş ağrısı ve mafsal sızılarıdır. Bahar ve yaz mevsimlerinde kan aldırmak iyidir. Sirke ve hindiba yemek faydalıdır. Çok soğuk sular ve şerbetler içmek, bilhassa balgamın galip olduğu zamanlarda iyi değildir. Çok ekşi yemeli, sık sık müshil almalı, ara sıra sirke içmeli, sonbahar ve kış zamanlarında zencefil, hind cevizi, baharat ve şekerden mâmul toz veya macundan hergün bir miktar kullanmalıdır.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Sarıya meyyâl beyaz benizli zecvlerden hayır görür. Baliğ olduğı sıradaesmer benizli ve kasığında alâmet olan bir kadından hayır görerek ondan sonra daima meserret içinde yaşar. Kocasını sever, kıskanç olur. Ya bir zevc ile kalır veya beşe kadar kocaya varır.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. 7 aylık, 7, 14, 24 ve 30 yaşlarında senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu zaman ölüm korkusu vardır. Bunlardan kurtulursa 83 yaşına kadar yaşar. Evlâdının torunlarını görür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Cevza ve talii Utarid'dir. Uzun bir sefere gider ve selametle vatanına avdet eder. En hayırlı seferi çarşamba günü kıble veya garp tarafına doğru olan yolculuğudur. Deniz seferi, kara yolculuğundan hayırlıdır. Bu esnada hayvandan düşer ise de zarar görmez.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Erkek ve kadın, büyükler indinde muazzez ve muhterem olur. Ahbabı çok, yaşayışı latfitir. Kadri yüce bir zattan muhabbet, meveddet ve hürmet görür. Ondan hayra nâil olur. Bundan dolayı hased edilir. Nereye giderse hürmet bulur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Emel ve arzusunda sebatkâr olur. Niyet eylediği şeyi icrâ etmeden vazgeçmez. Sireti güzel ve akıbeti hayırlıdır. Tab'ında acele galip olduğundan can sıkıntısından pek az kurtulur. Çok rüya görür ve ekserisi çıkar.
Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Esmer benizli kadınlardan düşmanı çoktur. Her görüştüğü kadın, ona adavet eder ise de bir zarar veremezler. Esmer yüzlü, orta boylu, yüzünde âşikar bir alamet olan kadından korkulur. Çünkü büyü yapıp bir virâneye gömecektir. Bundan sakınmalıdır.
Erkek ve kadın; dost, ahbab ve şerik olmak üzere yıldızı havai (hava) olanlar muvafık olup türabi (toprak) olanlardan sakınmalıdır; çünkü en büyük düşmanları, bunlardandır. Hayırlı günü cuma ve zararlı günü, çarşamba günüyle pazartesi gecesidir. O gece, kocasıyla yatmamak icâb eder.
Münasip madeni, altın ve pirinç; taşı, kırmızı akiktir.Akrep Erkeği'nin Yıldıznâmesi:

Bu burcun tesiri altında doğan, orta boylu, buğday benizli, mavi gözlü, yuvarlak çehreli, büyük ağızlı, sarı saçlı, tabiatı hayır toplayan, mazarratı sever, ahbâbına muarız (saldıran) bir adamdır.

Bunda da üç vecih vardır.

Birinci Vecih: Merih'e mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl sarı benizli, mavi gözlü, sarı saçlı, ince ve açık kaşlı, yuvarlak çehreli, kırmızı dudaklı, orta boylu, mütenasip endâmlı olur. Hilekâr ve lisânı akrep gibi sokucu, çok karıştırıcıdır. Karnında bir alamet, tenâsül uzvunda ufak bir ben vardır.

İkinci Vecih: Şems nâzır olursa; sarıya mütemâyil beyaz benizli, kısaca boylu, koyu mai (mavi) gözlü, seyrek kaşlı, zevk ve safayı, iş-u nuşu sever, kadınlara meyyâl, şehveti kuvvetli, göğsü darca, omuzları kalkık olur. Düşmanı çoktur. Göz ağrısına müsaittir. Yüzünde bi alamet vardır. Kendisine her türlü zarar ve hasarı isteyen bir düşmanı vardır.

Üçüncü Vecih: Zühre'ye Mütenâzır olursa, pembe benizli, orta boylu, güzel kaş ve gözlü, kestane renkli saçlı, kadınlara meyyâl, eğlence ve çalgıyı sever, herkese dost, iyi ve kötüye ikrâm ve in'am eer, kâh zengin ve kâh fakir, son hayatında zengin olur. Muradına erişir. Nimet ve refâhla vefât eder.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Hayatı iyi ve maişeti orta olur. Kâh servet ve sâman sahibi, kâh fakirliğe düçâr olur. Bâzen refâhta, bâzen müşkilâtta yaşar. Yaşı büyüdükçe rızkı artar, hâli salâh kazanıp şânı yüce olur.

Mal ve Kesbi Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Kazanır ve eline mal geçerse de zevk ve safaya, eğlence ve oyuna sarfeder. Fakirlik ve zarurete düçâr olur. Sonra yine refâh ve zenginliğe erişir.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Kardeşlerinin ekserisi kız, azı erkek olur. Talii sahibiolan kimse, cümlesinin güzeli ve iyisidir. Ekserisini defneder. Aralarında kâh ülfet (yakınlık), kâh düşmanlık olur.

Baba ve Anası Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâldir. Küçükken ebeveyninden bahtı yoktur. Vâlidesi, pederinden evvel vefât eder. Eline bunlardan miras geçmez. Baba ve anasından -itaatsizliği sebebiyle- hayır duaya nâil olamaz.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. İlk evlâdı kız olursa da çoğu erkektir. Ekserisi vefât eder. Bunlardan birinden çok hayır görür ve onun yüzünden refâha erer.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Müşteri'dir. Hastalıkları ekseriyetle soğuk almak, humma, safra galebesi, baş dönmesidir. Yaz mevsiminde limonata ve demirhindi şerbeti içer ve ara sıra müshil alarak tabiatı tanzim ederse fayda görür.

Zevcesi ve Muvassalâtı Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Başından iki nikâh geçer. Eğer bunun göğsünde bir ben var ise, ondan veyâhut göğsünde bir ben olan kadından çok kahır ve azap çeker. Gençken kadınlar indinde mahbub ve muhterem olur. Kendisi de onlara çok meyleder.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Cevzâ ve talii Utarid'dir. 3 yaşından 40 yaşına kadarki ömründe bu burç ve yıldız taliinde olan senelerde korku vardır. Eğer bunları geçirir ise 74 sene ömür sürer. Çarşamba günü hasta olursa, o hastalıktan vefât eder.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Salı günü kıble tarafına başlayan seferi hayırlıdır. Onun için kara ve deniz seferi müsavi (eşit)dir. Hiçbirinden fayda görmez.Yalnız yorgunluğu ve zahmeti kâr kalır. Belki de bir hırsıza tesadüf eder ve zarar görür.

İzzeti ve İkbâli Hânesi: Burcu Eser ve talii Güneş'tir. Ekâbir, hâkimler ve hükümet erbâbı katında muazzez ve muhterem olur. Kadri yüce bir kimse tarafından yüksek bir mertebeye erişir. Yahut sanat ve ticâretinde ileri gidip şöhret ve şeref jazanır. Muhitine göre yüksek mevkiye çıkar.Herkes kendini sever ve hürmet eder.

Amal ve Arzusu Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Amal ve arzusunda sabit olur. Bir şeye azmederse muvaffak olmadıkça ondan vazgeçmez. İstediği ve ümit ettiği şeye de erişir. Sireti güzel ve akıbeti iyi olur.

Düşmanları ve Hasetçileri Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. Aile ve akrabasından düşmanı ve hasetçisi çok olur. En büyük düşmanı, yüzünde bir alamet ve ayağında yanık eseri olan esmer benizli bir erkektir. Böyle birinden hazer üzeri olmalıdır (uzak durmalıdır). Dost ve zevce olmak üzere Seretan, Akrep ve Hut gibi talii mai (hava) olanlar muvafık (dost) olup Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri (ateş) olanlardan sakınması lâzımdır.

En hayırlı at, doru ve kısrak olup en münâsip elbisesi ise pamuk ve beyazdır. 

Madeni, gümüş; taşı ise akiktir.

Akrep Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burç altında doğan kadında da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Merih'e mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl sarı benizli, parlak yüzlü, orta boylu, çatık kaşlı, çok uyur, tembel, unutkan, zevk ve safaya, eğlenceye meyyâl olur. Çok yalan söyler, gıybet ile uğraşır. Ahlâkı bozuktur. Acelecidir. Huysuzluğu, şiddet ve hiddeti, sabırsızlığı yüzünden çok felâket ve zarara uğrar. Kadınlardan düşmanı çoktur. Yüzünde çiçek bozuğu ya alamet veya bir ben vardır. Baş ağrısından şikâyet eder. Mide hastalığına sık sık uğrar. Kadınlardan sakınmalıdır. Çünkü birinin kendisine zehir içirmesi umulur...

İkinci Vecih: Şems'e mütenâzır olursa sarıya meyyâl benizli, boy ve eşkâlde yukarıdaki gibi bir kadın olup baş dönmesi, yarım baş ağrısı, safra ve hararetten müşkildir. Limon, demirhindi ve nilüfer şerbeti kullanırsa faydalı olur. Evlâtları erkek olur. Kendi kavmi arasında sözü geçer ve faydası olmayan insanlara (malını) israf eyler.

Üçüncü Vecih: Zühre'ye mütenâzir olursa sarıya veya kırmızıya meyyal beyaz benizli, uzun boylu, uzunca çehreli, kalın dudaklı, beyaz ve muntazam dişli, mütenâsip endmlı, seyrek saç ve kaşlı bir kadın olup güzel kokulara ve zinete meyyâl, izzet-i nefsi ve kibiri gâlip, bir hâlde sebat etmez. Şehveti çoktur. Erkeklerle münasebeti sever. Aleyhinde yalan sözler ve bühtân (iftir) söylenir. Ahlâk ve şeref konusunda laubali olur.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Hayatı mutavassıt ve maişeti orta kanaat olur. Ne gâni (zengin) ne fakirdir. Kimseye muhtaç olmaz, kanaat ile yaşar. Tab'ında cömert, kalbinde safvet vardır. Kadınlardan çok hileye ve felâkete uğrar. İyilik ettiği adamlardan fenâlık görür. Bahtı azdır. Aklı hafif, mizâcı uyanık olup kimsenin sözünü dinlemez, kendi bildiğine gider. Yaşı ilerledikçe kadri artar ve hâli iyilik kazanır.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Lüzumu kadar kaanır. Mal ve mülkü az ve kanaati çoktur. Biraz isrâf eylediği cihetle bazen zaruret çeker. Cenab-ı Hak rızkını temin ve giderek artırdığından nimet içinde vefât eyler.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Az miktarda ve ekserisi kız olan kardeşleriyle iyi geçinemezler. Bunlardan düşmanlık ve husumet görür. Uzak yaşamak hayırlıdır.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâldir. Çocuk iken pederi kendisini sever ise de vâlidesi sevmez. Sonra onun da muhabbeti olur. Baba ve anasına hayırlı ve itaatkâr olup hizmetlerinde kusur etmez. Gurbete giderek onlardan uzun zaman ayrılır ve yine buluşurlar. Merih'e mütenâzırlardan ise vâlidesi pederinden önce vefât eder.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteridir. Ekseri evlâdı erkek olur. Bunlardan bir veyâ üçü yaşar.Evlâdı yüzünden çok zahmet ve meşakkat çeker. Bir oğlundan çok hayır ve itaat görür, bununla teselli olur.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu sevr ve talii ZÜhre'dir. Başından iki nikâh geçer. İlk zevcinden vefât veyâ talak ile ayrılır. İkinci zevci kendisini defneder. Kocasını fevkâlade kıskanır. Bununla beraber kendisi, çok laubali olup gayrimeşru münasebetlerden ictinab etmez.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tirç Herkes indinde muteber ve makbul olur. Bazen de hakaret görür. Nereye teveccüh ederse muvaffakiyetle karşılanır. Büyük bir aileye mensup bir kadından hayır görür.Buna çok zaman dost olup onla beraber yaşar. Bu yüzden itibârı artar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Yaşı kemâle erdikten sonra hastalığı çok olur. Mide, kalp ve baş ağrılarından ve mafsal sızılarından şikâyet eder. Sebebi soğuk alnak, safra galebesidir. Sık sık başı döner. Limonata, sumak, ekşi nar, demirhindi gibi ekşi şeyler faydalıdır. Ara sıra müshil alması münasiptir. Dana eti iyidir. Haftada bir defa kafur ruhu veya kekik yağı ile vücudunu oğarsa mafsal ağrılarından ve yelden kurtulur.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. 2, 7 ve 24 yaşlarında senenin bu talii bu burçta olursa ölüm korkusu vardır.Bunları geçirirse 70 sene yaşar.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. Aile ve akrabasından erkek ve kadın olarak düşmanı ve hasedçileri çok olur. Her görüştüğü ona düşmanlık besler ise de Cenab-ı Hak onlar üzerine muzaffer eyler.

Sarıya meyyâl beyaz benizli, ince vücutlu bir kadından korku vardır. Çünkü bu onun helâkine çalışır. Erkek ve kadın dost, ahbap ve şerik olmak üzere talii mai olanlar muvafık olup yıldızı havai (hava) olanlardan sakınmalıdır. Çünkü en büyük düşmanı bunlardandır. Münasip hayvan koyu doru kısrak, elbise ise mavi renkli keten ve yeşil ipektir.


Yay Erkeği'nin Yıldıznâmesi:

Bu burç ve taliide doğan kimse hakkında da üç vecih vardır;

Birinci Vecih: Utarid'e mütenâzır olursa seyrek saç ve sakallı, yuvarlak çehreli, orta boylu, siyah saçlı, geniş göğüslü, re'y ve tedbirinde ehliyetli, akıl ve zekâ sahibi bir adamdır. Yüzünde yahut göğsünde yahut karnında bir alamet vardır. İki omuzu arasında da bir alamet bulunur. Eğer doğum saatinde Utarid mesud ise; vezir, kâtip, hâkim, âlim, veyâ bu kâbilden biri olur. Eğer Utarid, o saate nahsde se, elinin emeğiyle geçinen bir esnaf veyâ amele olur. Başına birçok musibet ve felâketler gelir. Defalarca katledilmekten ve ölümden kurtulur. Mütenasip endamlı, güzel yüzlü olduğundan, ahbabı indinde muteber ve muhteremdir. Elinden çıkan şeyi, birçok müşkilâtla yine elde eder.

İkinci Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa; beyaz benizli, güzel yüzlü, geniş göğüslü, büyükçe başlı, mütenâsip kaşlı, ortadan biraz uzun boylu bir zattır. Yüzünde bir alamet veyahut siyah bir ben vardır. Bir mekândan diğer mekâna nakli sever. İnatçı, çalışma ve gayrette tembel, çok uyur ve çok unutur.Bir halde sebat etmez. Ahbabı çoktur. Eğer doğum saatinde Kamer mesud ise, hükümette veyahut vir topluluk içinde emir ve nehiy sahibi, ağar kamer mensus ise emir altında olur.

Üçüncü Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa; sarı veya esmer benizli, kalın kaşlı, kalın dudaklı, kuvvetli, pazulu, orta boylu, sebatkâr, sekinet ve vakar sahibi; mekr, hile ve hud'aya mütemâyil bir adamdır. Yüzünde bir eser veya başında bir alamet vardır. Dostlarından çok felaket görür. Bir sihre uğrar ve bundan kurtulur. Çok kazanır ve miras yer ise de elinde vir şey durmaz. Alışverişte ve her işte tali'i yaver gider.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Hayatı ve maişeti güzel olur. Her istediği şeydenhayır görür. Niyeti saf olup bildiği ve bilmediği kimselere iyilik eder. Akıbeti hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe kadri ve şânı ulu olur. Hâli gittikçe salâh kesbeder.

Malı ve Kesbi Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Kifâyet miktarı (sadece doymaya yetecek miktarda) rızkı olur. Bunu kazanmakta zahmet ve meşakket çeker. 30 yaşından sonra büyük bir servet sahibi olup ehl-ü ıyâlinden (ailesinden), akraba ve dostlarından mustağni olur.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Yalnız erkek kardeşleri olur. Bunlarla geçinemez. Onların yüzünden zahmet ve zarar görür. Kardeşleri ona düşmandırlar; (fakat) onların hilelerinden kurtulur. Biraderlerinden ekserisi, kendinden evvel vefât ederler.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Peder ve validesi indinde biraderlerinin en sevgili ve muhteremi, onlara itaatkâr ve hürmetkâr olur. Eğer Zühâl'e mütenâzırlardan ise, vâlidesi pederinden evvel; eğer kamere mütenâzırlardan ise, pederi vâlidesinden evvel vefât eder.Onlardan pek az miras yer ve bundan da menfaat görmez.

Evlâd ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. İlk evlâdı erkek olur. Bir hayli evlâdını defneder. Oğullarından birinni vefatıyla fevkâlade mahzun ve müteessir olsa da, diğer bir oğlu doğar ve bu yüzden hüznü ortadan kalkar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Ekser hastalıkları, soğuk almaktan ve yubusetten olur. Bundan bütün vücudunda sızılar ve sancılar hasıl olur. Sık sık müshil alır, hind tozu ve afyon istimal ederse rahat eyler.

Zevcesi ve Muvasalâtı Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Münasip ve hayırlı zevce, sarı saçlı veyâ kumral kadınlardır.Başından üç nikâh geçer, ikisi vefât eder. Şehvetperest olmadığı cihetle kadınlarla münasebetipek azdır. Bir kadın, kendisine büyü yapar; fakat bundan necât bulur (kurtulur).

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Seretan ve talii Utarid'dir.30 yaşında olduğu zaman, senenin talii bu burç ve yıldızda olur ise, ölüm korkusu vardır.Bundan kurtulur ise, 53 sene yaşar. Denize düşüp boğulmak tehlikesine mâruz kalır ve bundan da kurtulur.

Yolculuğu Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Sefer, hayırlı değildir. Bilhassa deniz seferi tehlikelidir. Mecburen yolculuğa giderse, perşembe günü yola çıksın. Mümkün olduğu kadar yakın gidip çabuk avdet etsin (geri dönsün).

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Herkes indinde muhterem olur. İzzet ve rif'ati gittikçe artar, muhitine göre büyük bir mevki işgâl eder.Ehil ise, mülükün hizmetine girer.

Ümid ve Amâli Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Emel ve arzusunda sebat eder. Ümid eylediği şeye nâil olur. Hayatının sonlarında zengin olup nimet ve refâh içinde irtihal eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Gerek kadın ve gerek erkekten ekser düşmanı sarı benizlilerdir. Sarı adamalrdan sakınmalıdır. Ona büyü yaparlar ise de Cenâb-ı Hak, muhafaza eder.Zevce ve ahbab olarak Hamel, Esed ve Kavs gibi talii nâri (ateş) olanlar münâsip ve muvafıktır. Talii Seretan, Akrep ve Hut gibi mai (hava) olanalrdan sakınmalıdır. Kimse ile şirket akdi yaparsa pişman olur. Birine kefaret eyler ise (kefil olursa) tazmin eder, aldığı şeyde zarara uğrar. Münasip madenleri kalay ve gümüş, taşı ise zümrüt ve elmastır.

Hayırlı günü perşembe, zararlı günü ise salıdır.Koyun ve kuzu etleri, tereyağı, limonlu yiyecekler ve sebze çeşitleri faydalıdır. Sığır eti, mercimek ve bakladan sakınmalıdır. Çünkü şu beş hastalığı getirirler: Sevdâ, safranın galebesi, baş dönmesi, sırt ve diz ağrıları. Bunların devâsı müshil almak, dizlerine ve arkasına iç yağı sürmek olup bundan fayda görür.
En iyi elbise, keten olup renklerden mavi ve sarı hayırlıdır.


Yay Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burçta doğan kadın, beyaz benizli, güzel yüzlü, zarif ve latif burunlu, tatlı bakışlı, güzel gözlü, uzunca boylu, ufak el ve ayaklı, mütenasip endamlı olup çabuk kızar ve çabuk barışır. Eli açık, izzet-i nefs sahibi, iyiliği sever. Dostlarınadost ve emrhametlidir. Omuzlarında, dizlerindei ayaklarında ağrı ve sızı vardır. Kalp ağrısı, ölüm sebebidir. Başında, arkasında ve ayaklarında bir alamet ve göbeği altında bir ben vardır. Devlet adamları ve ekâbirden yana bahtı açıktır. Eğlenceyi, zineti, iş ve nuşu sever. Düşmanları çoktur. Tabiatında laubalilik vardır. Ekseri evlâdı erkek olur. Orta yaşlarında son derece fakirliğe düşer. Daha sonra ümid etmediği bir yerden eline mal geçerek muhtaç olmadan yaşar.

Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Utarid'e mütenâzır olan sarıya mayyâl esmer benizli, cismi hafif, çehresi güzel ve mütenasip, orta boylu, yüzünde veya ellerinde bir alamet ve başında bir ben olur. Evladının ekserisi erkek olmak üzere çok olur. Büyüklerle münasebeti vardır. Sanat sahibi, çalışkan, mahir, hile ve tuzak kurmaya maharetlidir. Eğer doğumu sırasında Utarid sa'd ise çok zengin, eğer nahs ise çok fakir olur. Çok zahmet ve meşakket çeker, büyük felaketlere uğrar. Ölüm derecelerine kadar varırsa da yine kurtulur.

İkinci Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa pek beyaz benizli, güzel yüzlü, zarif ve gür kaşlı, iri vücutlu, çok sözlü bir kadın olup akıllı ve zekidir. Bir mekandan diğer mekana intikali sever. İzzet-i nefsi vardır. Cinsi mukarenete meyyaldir. Avret yerinde ve başında bir ben vardır.

Üçüncü Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa fazla esmer benizli, uzunca boylu, mütenasip kaşlı, geniş çehreli, boynu kalın bir kadın olup tuzak ve hile, heybet ve vakar, re'y ve tedbir, nüfuz sahibidir. Ekseri insanalr indinde muhteremdir. Hakkı sever ve bâtıldan ikrah eder. Epeyce düşmanı vardır. Ekseri evlâdı erkek olur. Cömert olduğundan israf edip zaruret çeker. 30 yaşından sonra malı artar.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Hayatı ve maişeti yerinde olur. Kalbi temiz ve saftır. Dedikodudan hoşlanmaz. Kerim ve cömerttir. İyilik ettiği kimse(ler)den fenâlık görür. Hüsn-i hâl ve emniyet sahibidir. Yaşı ilerledikçe kudreti artar.

Malı ve Ticareti Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Elinin emeği ile kazanır. Eline geçen parayı şükretmeyen ve faydası olmayan kimselere sarfeder. Erkek malından çok müstefid olur. 30 yaşlarında son derecede zarurete düşer ise de çok geçmeden ümid etmediği bir yerden eline mal geçer yahut miras yer ve ömrünün sonuna kadar halktan müstağni yapar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. Erkek ve kız akrdeşleri olur. O, bunlara mal ve iyâl cihetiyle cümlesine üstün gelir. Onlara mal ve rızık konusunda muâvenet eder. İyiliğine karşı bunlardan düşmanlık görür. Uzakta yaşamak daha hayırlıdır.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Validesi kendisini babasından ziyâde sever. Zühâl'e mütenâzır olursa pederi, Kamer'e mütenâzır olursa validesi evvel vefât eder. Bunalrdan epeyce miras, mal ve mülke nâil olur. Bu yüzden kardeşleriyle aralarında münâzara vuku bulunur. Nihayet barışırlar.

Evlad ve Torunları Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Ekseri evlâdı erkek olur. Eğer ilk evlâdı kız olur ise hiç biri yaşamaz. Evladlarının hastalığı, ziyaı yüzünden çok zahmet, meşakkat, hüzün ve elem çeker. İlki erkek olur ise, yalnız o hayatta kalır.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Ekseri hastalığı safra ve sevdâ galebesinden neşet eder. Dizlerinde şiddetli ağrılar olur. Kalbi daima sıkılır. keder ve gâmdan bir an hâli kalmaz. Sık sık müshil almak faydalıdır. Hamile olup da müshil alamaz ise, 30 dirhem meyankökü, 5 dirhem günlük, 5 dirhem sakız alıp güzelce dövdükten sonra su ile kahve gibi pişirip yatar iken ve sabah aç karnına birer fincan içmelidir. Kimyonlu ve zencefilli şeyler, bal, terayğı faydalı olup süt ve yoğurttan, sulu ve soğuk şeylerden ictinab etmeli (uzak durmalı)dır.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Başından ya iki ya da dört nikâh geçer.İlk zevci vefât eder veya talak ile ayrılırlar. İkinci zevciyle yaşar. Yahut ikinci ve üçüncü zevclerinden de talak ile murafakat eder (ayrılırlar).

Erkeklerden muhabbet ve meveddet görür. Kocalarından biri malını yer ve bundan dolayı kahreder. Yine bir kocası yüzünden zarara uğrar. Zevclerine muhabbet edip (onları) kıskanır.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. 3, 7, 9, 21 ve 43 yaşlarında olduğu zaman senenin talii bu burç ve yıldızda olursa ölüm korkusu vardır. Eğer bunlardan kurtulur ise 80 sene yaşar.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Vatanından çıkarak şark cihetine sefer eder. ve bu seferinde hayır görür. En iyi yolculuğu pazar günü sabahleyin başlayıp şark veya kıble tarafına olan seferidir. Kara seferi, deniz seferinden hayırlıdır. Çünkü denizde gark olmak (boğulmak) korkusu vardır.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Sünbüle ve talii Utarid'dir. Büyükler ve kalem erbabı indinde muazzez ve muhterem olur. Kadınlardan ahbab ve arkadaşları çok olup bunlardan muhabbet ve meveddet görür. Kadri yüce bir adam tarafından nâil olacağıhayır, mertebe ve mal yüzünden insanlar arasında hasedle karşılaşır.

Emeli ve Arzusu Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. Birçok şeyler emel eder ise de bunlardan birinde sebat etmez. Hergün emel ve arzusunu tebdil eder (değiştirir).

Binaenaleyh bunlardan birçok kısmına muvaffak olamaz. Yaşı ilerledikçe hüsn-i hâl ve hareket sahibi olacağından nihâyet hayra nâil olur. Evlâdı arasında refâh ve saadet içinde vefât eder.

Düşmanı ve Haedçileri Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Çoğunlukla düşmanları akraba ve ailesi arasından vesâireden beyaz benizli erkek ve kadınlardır. Sarı saçlı, beyaz benizli ve yüzünde leke bulunan bir kadında sakınmalıdır. Çünkü helâkine çalışan düşmanıdır. Kadın ve erkek dost, ahbap ve şerik olarak talii mai olanlar muvafık olup türabi olanlardan çekinmek lazımdır. Zira en büyük düşmanı bunlardandır. En hayırlı günü perşembe ve hayırsız günü pazartesidir. Pazartesi günü başlayan bir hastalık ölümüne sebep olacaktır. Muvafık elbise, keten ve ipek, renk ise sarı, mavi ve kimyonidir.
Doru ve kır erkek atlardan hayır görür.
Madeni kalay ve gümüş, taşı yeşil zümrüttür.


Oğlak Erkeği'nin Yıldıznâmesi:


Bu burç ve tali'de doğan umumiyet itibariyle cömert, sabırlı, işlerinde mesut, herkes indinde makbul, azim ve sebat sahibi, dost ve düşmanı çok, mudarayı sever bir zâttır. Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa beyaz benizli, güzel yüzlü, uzun boylu ve uzun kollu, kumral saçlı ve sakallı, şehveti aşırı olup kadınlarca muteber biri olur. Eğer doğumunda Müşteri mesut ise âlim, hâkim, kadı ya da kâtip olur.

Emir ve behy eder. Hüküm ve nüfuzu câridir. Mal ve mülkü çok, erkek ve kız evlâdı sayıca fazla, yüzünde iki alâmet, başında ben, ayaklarında iz olur. Ümerâ ve hâkimlerden korkulur.

Malında zarara uğrar. Ölüm derecesinde hasta olup kurtulur. Akıbeti iyi ve sevinilecek bir durumdadır. Eğer Müşteri nahs ise çulha, terzi, tâcir, esnâf gibi birşey olur.

İkinci Vecih: Merih'e mütenâzır olursa beyaz, daha ziyâde sarı benizli, kırmızıya meyyâl sarı saçlı, geniş alınlı, nârin vücutlu, gazabı şiddetli, çok bağırır, izzet-i nefis sahibi, ince ve kırmızı dudaklı, ince kaşlı, hile ve hud'aya kabiliyetli, fikri keskin bir zattır. Büyük yerlerden evlenir. Ekser evlâdı erkek olur. Yüzünde bir yara yeri vardır.

Bâzen de siyah bir ben bulunur. Göz ağrısına düşmesinden korkulur. Sık sık baş ağrısından şikâyet eder. Kadınları kıskanır. Kimi çok sürer. Hükümetten zahmet görür. Nazara uğramak, suya düşmek tehlikesi var ise de akıbeti iyidir.

Üçüncü Vecih: Şems'e mütenâzır olursa az sarıya meyyâl beyaz benizli, seyrek sakallı, güzel kaş ve gözlü, latif burunlu, uzunca boylu bir zattır. Yüzünde ve göğsünde veyahut karnında bir alamet vardır.

Kollarından birinde yara yeri mevcuttur. Gazabı şiddetli olup tahammül edilmez. Ekser hastalığı safradan ve baş dönmesinden olur. Ekser evlâdı erkektir. Eğer Şems mesut ise mülkü ve hükmü çok, eğer menhus ise bunun aksi olur.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hayatı, refah içinde geçer. İyi yer ve yaşar. Akıbeti selim, rızkı bol olup nimet ve saadet içinde vefât eder.

Kesbi ve Malı Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Küçük yaşında iken malı az, zaruret içinde olursa da yaşı arttıkça mal ve rızkı artar. Servet ve mülk sahiplerinden olur. Kıymetini bilmeyen ve şükretmeyen kimselere para verir ve iyilik eder.

Kardeşi ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Kardeşlerinde ekseriyet kızlarda olur. Birader ve hemşireleriyle uyuşamaz. Sık sık niza (kavga) ederler. Biriyle dava ve muhasemeye düşer ve galip gelir. Biraderlerinden biri ve hemşirelerinden ekserisi kendisinden evvel vefât eder.

Peder ve Vâlidesi Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Ebeveynine sevimli ve itaatkâr olduğundan ana ve babası kendisini kardeşlerinden ziyâde severler. Pederi vâlidesinden evvel vefât eder. Baba ve anasından miras yer ise de bundan fayda görmez, geldiği gibi sarfolunur. Elinde bundan birşey kalmaz.

Evlâd ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Biri erkek, ikisi kız olmak üzere üç evlâdı olur. Bunlar, yaşarlar. Cenin hâlinde zayi olan evlâdı birkaç tanedir. Ahir ömründe oğlundan hayır ve bereket görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cevzâ ve talii Utarid'dir. Safrası gâlip olduğundan sık sık başı döner. Vücudu kırık ve hastalıklı olur.Tereyağı, bal, süt, yoğurt ile ekmek yemek faydalı olur. Bilhassa kuzu ve sığır etlerinden sakınmalıdır. Çünkü bunların çok yenilmesi, safrasını ziyâdeleştirir. Hamama her girdiğinde vücuduna kuyruk yağı sürer ve yıkanır ise ağrı ve sızısı kalmaz, kesiklik zâil olur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Emel ve arzu eylediği şeye nâil olur. Akıbeti övülür, arzusu husule gelir. Yaşı arttıkça kadri artar. Bir şeyden meyus olması nâdirdir.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Ekser düşmanları erbâb-ı kalemden, esmer benizli kadınlardır. Yanancı, ona akrabasından daha hayırlıdır. Beyaz benizli ve yüzünde bir alamet olan erkekten korkulur.

Böylelerinden sakınsın. Zevc ve arkadaş olarak Sevr, Sünbüle ve Cedy gibi türâbi tali'li olanlar muvafık olup Cevza, Mizan ve Delv gibi hevai tali'li olanlardan çekinmelidir.

Kır ve kısrak ata binmek, açık renkli keten giymek, üzerinde bir parça kurşun bulundurmak hayırlıdır.


Oğlak Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burcun ve yıldızın tesiri altında doğan kadınlarda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Müşteriye mütenâzır olursa sarıya meyyal beyaz benizli, güzel yüzlü, ince dudaklı, uzun boylu, kumral saç ve gözlü, ince ve zarif kaşlı, geniş göğüslü, büyükçe ayaklı, tatlı bakışlı, yüksek boyunlu, mütenâsip endamlı bir kadın olup izzet-i nefsine mağlup, şehveti çok,cinsi mukarenete aşırı meyyâldir. Ekseri evlâdı kız olur. Gazabı şiddetli, mekr ve hileye kabiliyetlidir. Yaşı kemâle ulaşmasında fevkalâde iyi hâl ve takva elde eder.

İkinci Vecih: Merih'e mütenâzır olursa; yanakları kırmızı beyaz benizli, ince bedenli, çatık kaşlı, orta boylu, güzel yüzlü, güzel yüz ve gözlü, gazaplı ve sert mizaçlı, sarı ve gür saçlı bir kadın olup büyük bir aileye mensup bir adamla izdivaç eder.Yüzünde veya karnında veya sol kolunda yahut göbeği altında bir alamet vardır. Şehveti çok ve tab'ı ateşin olup zevci münâsebetleri sever. Onunla münasebette bulunan pek hoşnut olur. Erkek cihetinden bahtı vardır. Hakkını istemek ve almakta sebatkâr ve inatçıdır.

Üçüncü Vecih: Şemse mütenâzır olursa, Güneş renginde sarıya meyyal beyaz, bazen altın gibi buğday benizli, s,yah saçlı, ortadan uzun boylu, yüzü ve gözü güzel, lisânı ve sözü tatlı, öütenâsip endâmlı, ağzı-burnu yerinde, fevkalâde hüsn-ü cemâle sahip, olmamakla beraber, pek ziyâde sevimli bir kadındır. Tab'ı (yaratılışı) zarif, akıllı ve bilgilidir. Mizacı hararetli ve şehveti aşırı olduğundan erkeği sever. Büyüklerden bahtı açıktır. Yüzünde veya göğsünde bir alamet, yanağında siyah bir ben vardır. Evlâdı, erkek ve kız olur. Bazen de hiç evlâdı olmaz. Epeyce felâket görür. Beri olduğu (yapmadığı) birşeyle ithâm edilir. Mal sahibi ise de lüzumsuz yerlere ve kadrini bilmeyenlere sarfeder.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hayatı ve iyi geçinmesi yolunda olur. Kalbi temiz ve eli açıktır. Emindir. Lisânı tatlı, sözü düzgün olduğundan sevgiye mazhâr olarak yaşar. Eğlenceyi, zevk ve sefayı, bilhassa bağ ve bahçelerde tenezzühü sever.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Genç iken malı az ve büyük yaşında çok zengin olur. 30 yaşından sonra serveti artmaya başlar. Kadrini bilmeyen, hamd ve şükür etmeyen kimselere sarfeyler. Bir miras veya define yüzünden eline büyük bir servet geçer. Ömrünün sonuna kadar refâh ve sürur içinde hayat geçirir.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Kardeşlerinin çoğu kız olur. Onlarla güzel bir şekilde geçinemez. Uzak bulunması hayırlıdır. Eğer Müşteri'ye mütenâzırlardan ise vâlidesi, eğer Merih'e mütenâzırlardan ise pederi evvel vefât eder. Bunlardan büyük mirâs yer ise de faydası olmaz, geldiği gibi gider.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Zühre'dir. Ekseri evlâdı kız olur. Bunlar yüzünden çok meşakkat çeker. Ekserisini kendi eliyle defneder. Sonradan Cenâb-ı Hak ona bir evlâd ihsân eyler ki bundan hayır görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ekseri hastalığı yelden, soğuktan, göz ağrısından ve başındandır. Bal, zeytinyağı, tereyağı gibi hararetli şeyleri yemek, demirhindi şerbeti ve şurup içmek faydalıdır. Hamama sık sık gider. Ara sıra hafif müshil alıp tabiatı tanzim ederse, çok şekilde istifâde eder. Perhiz tutmak, sabahleyin aç karnına bal şerbeti içmek, sakız çiğnemek faydalıdır.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Beyaz benizli erkekler münâsiptir. İki nikâh vardır. Birinci zevcinden vefât ile ayrılır. İkinci kocasıyla ölünceye kadar yaşar. Genç iken çok talibi zuhur ederse de bunların ekserisi bozulur. 25 yaşından sonra evlenmeye muvaffak olur.

Korku ve mevti Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. 3 yaşında, 11 yaşında, 24 yaşında ve 36 yaşında ölüm tehlikesi vardır. Bunlardan kurtulur ise 70 sene yaşar. Evlâdının evlâdını görür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Sünbüle ve talii Utarid'dir. En hayırlı yolculuğu çarşamba günü sabahleyin başlayan ve kıble veya şark tarafınaolan seferdir. Çok yolculuk eder ve seferlerinden hayır görür. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan iyidir. Çok rüyâ görür ise de ekserisini unutur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir.Her nereye teveccüh ederse büyükler ve bilhassa erkekler indinde muazzez ve muhterem olur. Dostlarının ekserisi ekâbir ve makam sahiplerindendir. Kadri yüce bir adamdan çok hürmet ve hayır görür. Kendisini her gören sever. Talii yaverdir.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'!tir. Birçok şeyler emel eder ve ekserisine nâil olur. Niyet eylediği işi icrâ etöeden rücü etmez (o işten dönmez). İhtiyarlığında iyi hâle nâil olur. Saadet ve refâh içinde vefât eder.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteridir. Düşmanları kadınlardan ve kalem erbabındandır. Ona çok hile ve fesad yaparlr. Bunlardan çok zahmet ve meşakkate uğrar. Esmer benizli, ort boylu, yüzünde bir yara yeri olan bir kadındn korku vardır. Bu, helâkine ve hanesini tahribe (yıkmaya) çalıştığından dolayı ondan sakınmalıdır.
Dost, ahbap ve şerik olmak üzere erkek - kadın talii türabi (toprak) olanlar muvafık (uygun) olup hevâi (hava) olanlardan sakınmak lazımdır.

Burçlardan ve kendi ailesinden hasedçileri ve düşmanları çoktur. Beyaz ve mavi renkli her elbise münâsiptir. Hayırlı günü cumartesi ve hayırsız günü ise pazardır. Pazar günü başlayan bir hastalıktan vefât eder. Salı gecesi, zevcesiyle mukarenet etmemelidir. Çünkü hayırsızdır.
En münâsip madeni kurşun ve gümüş, taşı yeşil ve mavi olanlardır.Kova Erkeği'nin Yıldıznâmesi:

Bu burç ve tali'in tesiri altında doğan; gayretli, azim ve sebatı dağ gibi metin, akıl ve edeb, tedbir ve zeka sahibi, çeşitli ilimlere kaabiliyetli, her bir hususta re'yi şiddetli, acelecilikten uzak, ekâbir katında muhterem olur. Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya mütemâyil beyaz benizli, orta boylu, balık etli, güzel yüzlü, gür sakallı, muntazam ve uuznca kaşlı, kelamı müessir, dili çok güzel ve belağatli, güzel şeyleri, zineti, hoş seda ve ahengi sever, çabuk hiddetlenir ve yine çabuk barışır bir zât olupeğer zühre doğum saatinde sa'd ise pek zengin, nahs ise pek fakir olur. Büyüklerle ihtilât eder. Yüzünde ufak bir alamet vardır.

İkinci Vecih: Utarid'e mütenâzır olursa esmer benizli ince vücutlu, akıl ve tedbir sahibi, vakarını muhafaza eder, sevimli yüzlü, hoş sohbet, fikir ve tedbiri ile herkesi teşhir eder (etkiler), hile ve hud'aya istidatlı, uzunca boylu, mütenâsip ağız ve burunlu, siyah gözlü bir zât olupdoğum saatinde Utarid mes'ud ise gayet zengin, menhus ise ancak kıt kanaat geçinmeye sahip derecede fakir olur. Başında, vurulmak veya düşmekle hasıl olmuş bir yara vardır.

Üçüncü vecih: Kamer'e mütenâzır olursa beyaz benizli, orta boylu, ensesi kalın, baldırları ve makatı kalın ve sert, çok söz söyleyen, sözü dinlenir, sebattan ve bir mekanda durmaktan mahrum, büyük fesada mütemâyil olup tevbeye ve ıslah-ı hâle nâil olduktan sonra irtihal eyler.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl olup hayatı iyi, maişeti geniş, niyeti saf, hıfz ve ketm etmeyene sırını söyler, iyilik icrâsını sever, akıbeti selim olur.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Alışverişte tali'li olup evvel-emir'de servet ve sâman sahibiykenzarurete düşer, bir parasız ve fakir kalır. Sonra bir miras yer yahut define yüzünden Cenab-ı Hak, zayi eylediğini iade buyurur. Kazanır. İhtiyarlığında serveti fevkâlâde bir hâle gelir ve saadet içinde vefât eder.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı merih'tir. Kardeş ve kız kardeşlerinden fayda görmez. Onlara karşı bahtı yoktur. Anası ayrı bir kardeş yüzünden diğerleriyle de ayrılır.

Anası ve Babası Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Validesi kendisini pederinden ziyâde sever, o da vâlidesine daha ziyâde hürmet eyler. Babası, validesinden evvel vefât eder. Eline geçen miras yüzünden kardeşleriyle arası açılır. Daha sonra yine barışırlar. Bu mirastan fayda görmez; geldiği gibi gider.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ekserisi erkek olmak üzere beş evlâdı olur. İlk evlâdı kızdır. Utarid'e mütenâzır olursa ilk evlâdı erkek olur. Dördü vefât eder. Birinden hayır görür ve mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Seretan ve talii Kamer'dir. Tab'ında galip burudet ve rutubettir. Kalbinde sancı, cesedinde sızı olur. Bunların sebebi, ağır ve yavaş hazmedilen şeylerin yenilmesidir. Ara sıra müshil almak, bal yemek, bal şerbeti içmek, midesini yormayacak şeyler yemek en büyük ilacıdır.

Zevcesi ve Muvasalatı Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Başından bir veya üç veya beş nikâh geçer. Kadınlar indinde makbul ve mahbub (sevgili) olacağından haram ile münasebeti çok olur. Kıskançlık sevkiyle bir kadının kendine içireceği ilaçtan dolayı çok zahmet çeker. Binaenaleyh bundan sakınsın.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Sünbüle ve talii Utarid'dir. 1 yaşından 34 yaşına kadar senenin talii bir burç ve yıldızda olduğu zmaan korku vardır. Bundan kurtulur ise 70 sene ömür sürer. Ahfâdını kucağında büyütür ve sever.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Sık sık yolculuk eder ve bundn hayır ve fayda görür. Deniz seferi, kara seferinden iyidir. Cumartesi günü başlayan ve kıble cihetineolan yolculuğu, cümlesinden hayırlı ve bereketli olur. Hacca gider ve Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret etmek şerefine erer.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. İnsanlar arasında makbul, muhterem, muazzez ve mükerrem olur. Herkes, kendisini sever. Eğer ehil ise yüce mertebeye erer, ehil değilse muhitinde re'y ve söz sahibi olur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu kavs ve talii Müşteri'dir. Bir çok emeller arkasından koşar, onları elde etmek için acele eder. Nihayet, istediği gibi maksuduna vâsıl olur. Akıbeti hayır ve selamettir.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Hasedçileri pek çok olur. Düşmanı çok ve kendisine zarar vermeye çalışıyorsa da o buna ehemmiyet vermez. Cümlesine mansurdur. Eğer cumartesi günü davaya girerse hasmını galebe eder. Kadın ve arkadaştan talii Cevza, Mizân ve delv gibi hevâi olanlar muvafık olur. Talii Sevr, Sünbüle ve Cedy gibi türâbi olanlardan sakınmalıdır. Düşmanları beyaz ve siyah benizli olduğundan, böylelerinden korku vardır.
Madeni kurşun ve gümüş, yiyeceği kuru ve sıcak, içeceği limonata, koklayacağı yasemin olup en hayırlı ve faydalı olanlar bunlardır.


Kova Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burç ve yıldızın altında doğan kadın için üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl benizli, ne şişman ne zayıf, güzel yüzlü, iri kemikli, orta boylu, samur kaşlı, siyah gözlü, yuvarlak çehreli bir kadın olup erkeklerden bahtu yaverdir. Güzel kokuları, ziyneti, zevk ve sefayı sever. Latife ve mizahtan hoşlanır. Bir hâlde sebât etmez. Dostluğu ve düşmanlığı devamsız, izzet-i nefsi büyük, malı çok olur.

İkinci Vecih: Utarid'e mütenâzır olursa esmer veya buğday benizli, orta boylu, biraz şişmanca, çehresi yuvarlak, sık ve gür kaşlı, siyah gözlü ve saçlı, endâmı mütenâsip bir kadın olup bilgili, akıllı, çalışkan, sanatkar, magaret sahibi bir kadındır. Zevk ve safaya meyyâl, sohbet ve işe düşkün olup gençler indinde rağbet görür, (gençler) etrafında dolaşırlar. Mülkü ve malı çoktur. Teşhir bir ricalde neşelidir.

Üçüncü Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa: Pek saf beyaz benizli, siyah saçlı, güzel yüzlü, gerdanı latif, orta boylu,kalınca dudaklı,geniş göğüslü, gözünün beyazı siyahından daha ziyâde, şehvete düşkün bir kadındır. Uykuyu sever, tembel ve unutkandır. Hilekârlığa meyyâl olup oynak ve müteharriktir. Yüzü gülünç (güleç), sözü tatlı olduğundan herkese kendini sevdirir.
Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâldir. Hayatı iyi geçer. Maişeti müreffeh olur. Niyeti saf ve klbi temizdir. Ahir ömründe refaha erer. Gülmeyi ve eğlenmeyi sever. Eli açıktır. Misafire ikram adetidir. Kimsenin hakkını yemez ve emanete hıyanet etmez. Yaşı ilerledikçe hâli iyileşir.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. 30 yaşına ulaşıncaya kadar malı az ve ancak ölmeyecek kadardır. Sonra hâli iyileşir. Alışverişte bahtı vardır. Bir günde fakir düşer, yine bir günde zengin olur. Elinde bir sanatı olur ve bu yüzden kimseye muhtaç olmadan yaşar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Ekseri kardeşleri erkek olup aralarında güzel bir geçim olmaz. Bir mülk ve miras meselesinden dolayı aralarında dava ve hasımlık olması muhtemeldir. Kendisine hased ederler. Onlardan hayır görmez, bilakis zarar eder.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Çocuk iken ebeveyni indinde pek sevgili olur. Büyüdüğü zaman itaatkâr ve hayırlı olacağından daima rızalarını kazanır. Eğer Zühre'ye mütenâzır is validesi, eğer Utarid'e mütenâzır ise pederi evvel vefât eder. Onlardan yiyeceği mirastan fayda görmez.

Evladı ve Torunları Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Ekseri evladı erkek olursa da bunlardan hayır görmez. Yalnız bir evladı kendisine itatkâr ve hayırlı olacağından ondan memnun kalır ve bu çocuk yüzünden rahat ve refaha erer. Evlatlarının ekserisi vefât eder.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Erkeklere karşı bahtı müsaid olduğundan izdivacına çok talip zuhur eder. Bir veya üç nikâhı vardır. Eğer üç zevce varmak mukadder ise (kaderinde yazılmışsa), ilk zevci vefât eder. İkinci zevci malını telef ve isrâf eyleyeceğinden boşanıp ayrılır. Bu yüzden çok zahmet ve meşakkat görür. Ona erkeklerden biri büyü yapar ise de tesirinden kurtulur.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Sünbüle ve talii Utarid'dir. Senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu bir sırada malı ve zevci hakkında korku vardır. Bunlardan bir felakete uğramak mümkündür. 8, 10, 14 ve 33 yaşlarında ölüm tehlikesi olup bunlardan necat bulursa (kurtulursa) 83 sene yaşar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Dem galebesi, mide ve kalp ağrıları, baş dönmesi gibi hastalıklara müsait olduğundan tabiatı'(nı) daima mülâyim tutmak lâzımdır. Ekşi şeyler faydalıdır. Sol elinden kan aldırırsa fayda görür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. En hayırlı yolculuğu Cuma günü sabahleyin başlayan, kıble veya garp cihetine olan deniz yolculuğudur. Çok yolculuk yapar. Bu seferlerinden bazısındaölecek derecede zahmet ve meşakket çeker, felakete uğrar ise de nihayet necat (kurtuluş) bulur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Herkes indinde muhterem, şözleri makbul, muazzez ve mükerrem olup nereye gider ve teveccüh ederse hürmet ve ikram görür. Büyük bir zattan himaye ve arkadaşlık görmekle yüksek mertebelere erer, eline çok hayır ve mal geçer. Dostlarına iyilik eder ve daima faydası dokunur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Arzusu çok büyüktür. Bir takım şeyler teemmül eder ve bundan bir kısmına nâil olur. Arzu ve maksadında sebatkârdır. Yaşı ilerledikçe kıymeti artar ve maksadına erer.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Erkek ve kadın düşmanları çoktur. Bilhassa dost görünenlerden çok felâkete uğrar. Hakkında dedikodu olur ise de buna ehemniyet vermez.

Düşmanlarına Allah'ın izniyle mansur ve galip olur. Beyaz benizli bir kadın, onun eziyeti için çalışır. Tuzak ve sihirle uğraşır. Bu kadından sakınmalıdır. Dost, ahbab ve şerik olmak üzere erkek ve kadından talii Cevza, Mizan ve Delv gibi Hevâi olanlar muvafık oluptalii türabi olanlardan sakınmalıdır.Çünkü en büyük düşmanları olanlardandır.
En hayırlı hayvanlar, erkek olanlardır. Mavi, siyah, kimyoni ve sarı renkler münasip; pamuk, keten, yün ve ipek muvafıktır. Hayırlı madeni gümüş, taşı ise zümrüt ve akiktir.


Balık Erkeği'nin Yıldıznâmesi:

Bu burç ve yıldızın tesiri altındadoğan; mesud, bahtlı, sözü geçen, cidal ve husumetten kaçınan bir zât olup bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa esmer benizli, iri vücutlu, uzun boylu, beyzi çehreli, büyükçe ağızlı, uzun ve kuvvetli kollu, çehresi mütenâsip, güzel olmamakla beraber çirkin de olmayan bir zâttır. Büyükler ve ileri gelenler tarafından izzet ve rif'at görür. Soğuk ve büyük sudan korkulur.

İkinci Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa beyaz benizli, uzun boylu, yassı yüzlü, büyük burunlu, kumral saçlı, ufak gözlü, tatlı sözlü, kalın dudaklı, gazaplı, alnı çukur, yüzünde çiçek bozuğu, karnı ve ayağında alamet olan bir zâttır.

Üçüncü Vecih: Merih'e mütenâzır olursa fevkalâde beyaza meyyâl sarı benizli, uzun boylu; Zühâl'in tesiriyle karışır ise esmer benizli, şiddetli gazaplı, pek kuvvetli, kalın dudak ve geniş ağızlı; parlak yüzlü bir zâttır. Yüzünde çil veyahud leke vardır. Çok ahbâbı olup malı çok, sanatı revaçtadır. Salı ve perşembe günleri hayırlıdır. 25 yaşına kadar zahmet ve zaruret çeker, ondan sonra servet kazanır.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Hayatı güzel, geçinmesi müsâid, Allah ve halk ile niyeti saftır. Herkese sırrını tevdi eder. Herkese iyilik eder. Yaşı ilerledikçe hâli iyileşir, şânı yükselir. Nimet ve refah içinde vefât eder.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Küçük iken malı az ve hatta fakir olup zaruret çeker. Yaşı ilerledikçe kesb ve kârı, serveti artar. Hâli iyileşir. Cenab-ı Hak, ömrünün sonuna kadar herkesten müstağni olacak (kimseye muhtaç etmeyecek) şekilde onu rızıklandırır.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Erkek ve kız kardeşleri olur. Bunlardan bazılarıyla uyum sağlayamaz. Bir erkek kardeşiyle aralarında dava ve husumet vuku bulur. Bazıları kendisinden evvel vefât eder.

Anası ve Babası Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ebeveynine itaatkâr ve bağlı olmadığı, hüsn-i muamele etmediği hâlde kendisini severler. Onlardan ayrılarak diğer memlekete gider. Sonra tekra birleşirler. Eğer Zühâl'e mütenâzırlardan ise vâlidesi, pederinden evvel; eğer Müşteri'ye mütenâzırlardan ise pederi, vâlidesinden evvel vefât eder. Bunlardan epey miras yer; lakin faydası olmaz.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Evlâdında ekseriyeti kızlar teşkil eder. kendisine itaatkâr ve bağlı olmazlar. Zahmet ve meşakket çeker. Bir oğlu vefât eder.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Ekser hastalığı safradan ve baş dönmesinden olur. Karnında yel ve gaz husul bulur. Bahar ve yaz mevsimlerinde müshil almak, akşi şerbetler içmek muvafıktır. On dirhem beyaz günlük, beş dirhem mastika sakızı, yirmi dirhem meyan kökü alıp cümlesini kâfi miktarda suda kaynatıp süzdükten sonra sabah ve akşam birer fincan içerse karnındaki gaz ve yel zâil olur.

Zevcesi ve Muvasalatı Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Başından üç veya beş nikah geçer. Sarı benizli, sarı saçlı ve mavi gözlü zevcesinden memnun olur. Zevk ve safaya meyyal olduğu cihetle birçok kadınla gayrımeşru münasebette bulunur. Zevcelerinden ikisini boşar ve diğeri vefât eder.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. 1 yaşından 35 yaşına kadar ölüm tehlikesi vardır. Eğer bundan kurtulursa 85 yaşına kadar ömür sürdürüp ahfâdının evlâdını (torununun çocuğunu) görür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Salı günü başlayan ve şark tarafına olan seferi en hayırlıdır. Bundan birçok fayda görür. Deniz seferi, kara seferinden iyidir. Sık sık yolculuğa gider, yorulur ve biraz zahmet çekerse de hayır görür. Hacca gitmesi umulur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Devlet adamları indinde muazzez ve muhterem olur. Akıbeti hayırlı, yaşayışı güzel, dostları çok ve halk arasında makbul, ululuk ve makam sahibi olup muhitinde sözü etkili bir kişi olur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Emel ve arzusunda sebatkâr olur. Gayret ve çalışması sayesinde her istediğine erişir. Nimet ve refah içerisinde irtihal eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Düşmanlarının ekserisi kalem erbabından olur. Esmer benizli bir düşmanı vardır ki daima ona fenalık etmeye çalışır. Ondan sakınmalıdır. Talii Seretan, Akrep ve Hut gibi mâi olanlar -gerek erkek ve gerekse kadın- muvafık ve münasip olur. Talii Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri olanlarla uyuşamaz, bunlardan hazer etmelidir. Bunların hile ve tuzaklarının zararı olmaz. Tali' sahibi, onlara galip ve mansurdur.
En hayırlı elbise,-yün, pamuk, keten olsun- beyaz ve mai olandır.
Madeni kalay, gümüş; taşı, yakut ve akiktir.


Balık Kadını'nın Yıldıznâmesi:

Bu burçta doğan kadın hakkında da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa esmer veya buğday benizli, uzun boylu, iri vücutlu, gözünde ayıplı, parlak yüzlü, hafif ruhlu, samur gibi düzgün kaşlı, siyah saçlı, kalınca dudaklı, büyükçe ayaklı bir kadın olup âşikâr bir eser ve başında bir ben vardır. Gece ve gündüz cinsi mukarenetten usanmaz.Müsrif olup elinde mal durmaz; gelir ve gider. Tab'ı mekr ve hileye kabiliyetlidir. Bazen fakir ve bazen zengin olur.

İkinci Vecih: Müşteriye mütenâzır olursa rengi saf beyaz, saçları gür ve sarı, dudakları ince, yüzü güzel ve parlak,, boyu ne uzun ne kısa, hakkı sever ve batıldan ikrâh eder. Şaka ve mizahtan hoşlanır. Şehveti kuvetli, zevk ve safaya meyyal bir kadın olup 45 yaşından sonra iyi hâl ve takva kazanır. Bir, hatta iki defa hacca gider.

Üçüncü Vecih: Merih'e mütenâzır olursa; sarı benizli, zarif ve mütenâsip vücutlu, ince ve kırmızı dudaklı, saç ve kaşı seyrek, gözleri şehlâ, kolları açık, erkekler indinde rağbet görür, kadınlar nezdinde buğz edilir. Baş dönmesi ve safra galebesine maruzdur.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Hayatı renkli ve maişeti mutavassıt (ortalama) olur. Bazen sırrını saklar ve bazen de lüzumsuz adamlara açar. Daima mütebessim (tebessüm eden) ve mültefit (iltifat eden) görünür. İyilik ettiği kimselerden ve dostalarından talihsizdir. Kâh hatırı hoş ve kâh meyus olur.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Hamelve yıldızı Merih'tir. Elinin emeği ile geçinir. Çalışıp kazanır. 30 veya 35 yaşlarında şiddetli bir zarurete düşer ise de çok sürmez, bundan kurtulur. Sonra refâha nâil olarak nimet ve saadet içinde vefât eder.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Bir veyâ iki kardeşi olup bunlarla aralarında muhabbet ve meveddet olur. Kendisi kardeşlerine hayırhah ve onlar da buna dost ve vefâkâr olurlar. Birbirlerinden çok hayır görür, mesrur ve memnun kalırlar.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Peder ve validesi kendisini severler ve bazen de araları bozulur. Validesiyle pek imtizaç edemez ise de pederinden çok hayır görür. Merih'e mütenâzırlardan ise validesi, Müşteri'ye mütenâzırlardan ise pederi evvel vefât eder. Eline cüz'i (çok az) miktarda miras geçer.

Evlad ve Torunları Hânesi: Burcu Seretn ve yıldızı Kamer'dir. Ekseri evladı kız olur. Onlardan çok zahmet çeker ve sebebleriyle belaya uğrar. Bir erkek evlâdı yüzünden hayır görüp sürur erer ve ekseri evladı vefat ederler.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Safrası galip, inkıbaza müstaid, kalbinde ğrı olur. Sıcğa tahammül edemez. Yaz mevsiminde ekşi şerbetlere devame tmelidir. Sık sık müshil alıp tabiatını tanzim etmeli, elhasıl kendisini idare etmelidir.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu Sünbüle veyıldızı Utarid'dir. Erkekler indinde bilhassa büyükler nezdinde muteber olur. İki kocaya varır. İkinci kocasıyla ömrünün sonuna kadar yaşar. Kazandığı malı zayi edip zarurete düşer. Şehveti kuvvetli olduğundan erkekleri kıskanır ve onlarla beraber bulunmayı arar.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. 5, 6, 12, 24 ve 37 yaşlarında ölüm korkusu vardır. Eğer bunlardan kurtulur ise 80 sene yaşar.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Çoks efer eder. En iyi seferi salı günü kıble veya şark cihetine olan yolculuğudur. Kara seferi, deniz yolculuğundan hayırlıdır. Yaz mevsiminde yolculuke derse zahmet çeker. Kış vakitlerinde (ise) hayır görür.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Büyükler, makam sahipleri ve kalem ashabı indinde muazzez ve muhterem olur. Nereye giderse muhabbet görür.Çok ahbabı vardır. Kadri yücebir adamla dost olup ondan çok hayra nail olur. İhtiyarlığında iyi hale sahip olarak yaşar.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Arzu ve emelinde sebatkâr olup her istediğine vâsıl olur. Emelinde acelecidir. Kâh fakirliğe düçâr olur, kâh servet ve zenginliğe nâil olup30 yaşından sonra malı artar ve yine elinden gider.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. Aile ve akrabası erkeklerinden çok düşmanı olur. Ona büyük hile ve fenalıklar yaparlar ise de neticede kendisi galip çıkar. Esmer benizli, orta boylu, yüzünde bir eser olan bir kadından korkulur. Çünkü kendisini yok etmek için çalışır. (Kendisine büyü yapıp) terk edilmiş bir kabre gömer. Bu kadından sakınmalıdır.

Dost, ahbab ve şerik olarak talii mai olanlar muvafık olup talii türabi olanlardan çekinmelidir. Çünkü en büyük düşmanları onlardandır. Doru renkli kısraktan hayır görür. Yeşil ve havai mavi (gök mavisi) renkli elbise en münasiptir. Madeni kalay ve gümüş, taşı yeşil zümrüttür.


Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder